Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1056-МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Дралчо Донев Желязков – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”, срещу решениe № 90 от 27.09. 2011 г. на ОИК в община Гълъбово, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № М-360 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Дралчо Донев Желязков - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", срещу решениe № 90 от 27.09. 2011 г. на ОИК в община Гълъбово, област Стара Загора.
Към жалбата са приложени: копие от решение № 90 от 27.09.2011 г. на ОИК - Гълъбово; копие от протокол № 19 от 27.09.2011 г. на ОИК - Гълъбово, подписан от всички членове на комисията; копие от жалба от Дралчо Донев Желязков до ОИК - Гълъбово, с вх. № Ж-1 от 27.09.2011 г. и копие от 3 броя снимки.
С решение № 90 от 27.09.2011 г. ОИК - Гълъбово, е отказала да вземе решение на основание чл. 134, ал. 7 от Изборния кодекс и да задължи кмета на община Гълъбово, да премахне и изземе агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс.
Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК е неправилно и че е налице нарушение на чл. 134, ал. 1 от ИК, а именно - фактически агитационните материали не съдържат задължителната по закон информация за това от чие име са издадени. Агитационните материали водят до заблуда на гласоподавателите, което заблуждение е недопустимо и подменя вота на избирателите.
Жалбоподателят моли ЦИК да отмени обжалваното решение и да постанови решение, с което да задължи ОИК - Гълъбово, да вземе решение на основание чл. 134, ал. 7 от ИК, с което да задължи кмета на община Гълъбово, да премахне и изземе агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на ИК.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
В правомощията на ОИК - Гълъбово, е да се произнесе по нарушаване на предизборната кампания. Общинската избирателна комисия в Гълъбово е разгледала подадената от Дралчо Донев Желязков жалба, но не е събрала необходимото мнозинство за вземане на решение, с което да задължи кмета на общината да премахне и изземе агитационните материали.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без уважение жалбата от Дралчо Донев Желязков - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", срещу решениe № 90 от 27.09.2011 г. на ОИК в община Гълъбово, област Стара Загора.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения