Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1054-МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”, представлявана от Божидар Николов Томалев, срещу решениe № 423-ОС от 30.09. 2011 г. на ОИК – Столична община

Постъпила е жалба с вх. № М-359 от 03.10.2011 г. на ЦИК от ПП „Другата България", представлявана от Божидар Николов Томалев, срещу решениe № 423-ОС от 30.09. 2011 г. на ОИК - Столична община, с което е отказана регистрация като кандидати за общински съветници от листата на ПП „Другата България" на Божидар Николов Томалев и на АннаМария Людмилова Гюзелева. В жалбата се твърди, че съгласно изискванията на чл. 127, ал. 4, когато е налице отказ за регистрация на кандидати за общински съветници, в срок не по-късно от 20 дни преди изборния ден политическата партия има право да предложи друг кандидат. Съгласно жалбата друг кандидат е всеки кандидат, който отговаря на изискванията на чл. 4 и чл. 122 от Изборния кодекс - т.е. друг кандидат може да бъде и вече предложен кандидат, на който е отказана регистрация.
Жалбата е допустима като подадена от субект, имащ правен интерес от обжалване и в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК. Обжалваното решение № 423-ОС от 30.09.2011 г. на ОИК - Столична община, е обявено на 30.09.2011 г. в 19,00 ч. Жалбата е депозирана чрез Общинската избирателна комисия - Столична община, до Централната избирателна комисия на 03.10.2011 г. Разгледана по същество обаче същата е неоснователна.
Общинската избирателна комисия - Столична община постановила решението си по постъпило предложение с вх. № 9600-461/1/29.09.2011 г. от политическа партия „Другата България", представлявана от Божидар Николов Томалев - председател на партия „Другата България", чрез пълномощника му Илко Винчев Димитров за регистриране на Божидар Николов Томалев като кандидат за общински съветник на мястото на Дарио Томалети, предложен под номер 1 в листата на партията, за който ОИК - Столична община, е постановила отказ за регистрация с решение № 374-ОС от 20.09.2011г. и за регистриране на АннаМария Людмилова Гюзелева като кандидат за общински съветник на мястото на АннаМария Петрова, предложена под номер 5 в листата на партията, за която ОИК - Столична община, е постановила отказ за регистрация със свое решение 378-ОС от 21.09.2011г., с което е заличена първоначалната й регистрация. Двата първоначални отказа за регистрация са обжалвани от ПП „Другата България" пред ЦИК, която с Решение № 920-МИ от 26.09.2011 г. е потвърдила отказа да бъде регистриран под № 1 Дарио Томалети в кандидатската листа за общински съветници и заличаването на регистрираната под № 5 АннаМария Петрова в листата за общински съветници на ПП „Другата България".
Общинската избирателна комисия - Столична община, в решението си сочи, че по регистрите на ОИК - Столична община, е било констатирано, че Божидар Николов Томалев е регистриран за кмет на Столична община, като към Предложение вх. № 9600-232/10.09.2011г. за тази регистрация е представена и декларация с рег. № 24707 от 09.09.2011 на нотариус Александър Чакъров с рег. № 318 на НК, с която Томалети Дарио с финландска лична карта № ..., изд. на ..., декларира, че името Томатели Дарио и Божидар Николов Томалев са идентични и са имена на едно и също лице. В този смисъл направеното предложение под вх. № 9600-461/1/29.09.2011г. от политическа партия „Другата България" за регистриране на Божидар Николов Томалев на мястото на Дарио Томалети, за който е постановен отказ, е недопустимо, тъй като не е изпълнено изискването на чл. 127, ал. 4 от ИК - не се представя друг кандидат, а същото лице, но с различни имена.
По отношение на предложената АннаМария Людмилова Гюзелева с предложение с вх. № 9600-461/1/29.09.2011 г. на политическа партия „Другата България", ОИК - Столична община, е взела предвид, че със свое решение 378-ОС/21.09.2011 г. е постановила заличаване на регистрация на АннаМария Петрова. Разпоредбата на чл. 127, ал. 4 от ИК се прилага само и единствено в случаите на отказ от регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията, какъвто не е случаят по отношение на АннаМария Петрова, тъй като ОИК - Столична община, е постановила заличаване на регистрацията, а не отказ или обявяване на недействителност на регистрация, ето защо само на това основание ОИК е приела, че следва да бъде постановен отказ от регистрация на АннаМария Людмилова Гюзелева.
В допълнение и независимо от предходното ОИК - Столична община, е разгледала и представена с предложение с вх. № 9600-461/20.09.2011 г. декларация на АннаМария Людмилова Гюзелева с ЕГН ..., с която същата е декларирала, че АннаМария Людмилова Гюзелева и АннаМария Петрова, притежаваща лична карта на Република Италия с № ..., е едно и също лице. С предложението с вх. № 9600-461/1/29.09.2011 г. политическа партия „Другата България" ОИК - Столична община, е предложила за включване в кандидатската листа АннаМария Людмилова Гюзелева, по отношение на която вече е налице решение за заличаване на регистрация с решение 378-ОС/21.09.2011 г., потвърдено от ЦИК. На основание горното ОИК смята за безспорно установено, че АннаМария Людмилова Гюзелева и АннаМария Петрова са едно и също лице. ОИК - Столична община, отново излага мотиви, че предложението АннаМария Людмилова Гюзелева да бъде регистрирана на мястото на АннаМария Петрова не отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 4 от Изборния кодекс, тъй като не е представен друг кандидат, а едно и също лице, но с различни имена. Ето защо ОИК е постановила отказ от регистрация на АннаМария Людмилова Гюзелева като кандидат за общински съветник.


На основание чл. 33, ал. 3 във връзка чл. 127, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", представлявана от Божидар Николов Томалев, срещу решение № 423-ОС от 30.09. 2011 г. на ОИК - Столична община, за отказ Божидар Николов Томалев да бъде регистриран под № 1 в кандидатската листа за общински съветници на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" и за отказ АннаМария Людмилова Гюзелева да бъде регистрирана под № 5 в кандидатската листа за общински съветници на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения