Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1052-НС
София, 24 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7 (7-5) от 23.09.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", представлявано от Катя Колева Келевска - председател на УС, регистрирана с Решение на ЦИК № 845-НС от 4 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляваща сдружението, в полза на 75 (седемдесет и пет) лица - представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 7 (7-5) от 23.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 73 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. Едно лице е регистрирано като наблюдател от друга организация и едно лице е регистрирано като анкетьор.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 73 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Нели Михайлова Георгиева
2. Мария Теодорова Георгиева
3. Кристиана Костадинова Арфондиева
4. Димитър Ивелинов Георгиев
5. Даниела Цветанова Найденова
6. Мая Петрова Димова
7. Димитър Борисов Атанасов
8. Павлина Йорданова Енева
9. Емилия Веселинова Христова
10. Мирослав Иванов Матев
11. Марийка Новачева Митрова 
12. Неделчо Николаев Ников
13. Ралица Йорданова Йорданова
14. Джесика Веселинова Милева
15. Аделина Ефремова Викторова
16. Веселина Григорова Христова
17. Асен Илиев Кирилов
18. Цветан Ангелов Павлов
19. Корнелия Любомирова Романова-Колеолова
20. Хрисина Стефкова Стоименова
21. Христо Свиленов Станчев
22. Кристиян Кристиянов Галев
23. Мирослав Алексиев Милков
24. Ильо Иванов  Малаков
25. Десислава Мирославова Иванова
26. Полина Стефанова Цанкова
27. Владислав Светлинов Симеонов
28. Азъм Салихов Авкатев 
29. Емил Трендафилов Камбуров 
30. Александър Свиленов Кочаков
31. Емил Стоянов Делибашев
32. Владимир Сергеев Делиев
33. Здравко Александров Огнянов
34. Валентин Сребринов Парутев
35. Пейо Евтимов Горов
36. Емил Борисов Шалганов
37. Георги Емилов Кацаров
38. Венцислав Руменов Лютов
39. Десислава Красимирова Плявова
40. Орлин Росенов Кисьов
41. Сийка Георгиева Симеонова-Христова
42. Веселин Велинов Балийски
43. Радослав Руменов Бачочев
44. Габриела Николова Пискова
45. Адриана Севдалинова Кехайова
46. Даниела Петрова Дякова
47. Рени Красимирова Димитрова
48. Десислав Сашев Илиев
49. Десислава Ламбрева Иванова
50. Галина Георгиева Тодорова
51. Ирина Златкова Андреева
52. Ирина Страшимирова Тасева
53. Петър Валентинов Янев
54. Радослава Йорданова Каменова
55. Методи Людмилов Стойчков
56. Василена Момчилова Златарева
57. Венелин Георгиев Найденов
58. Ани Василева Филипова
59. Галина Христова Цачева
60. Иван Иванов Френкев
61. Мaртин Димитров Димитров
62. Янкa Димовa Aтaнaсовa
63. Гaлинa Костaдиновa Aндреевa
64. Aндрей Костaдинов Aндреев
65. Диянa Яневa Димитровa
66. Aтaнaс Николaев Плaнински
67. Димитър Атанасов Атанасов
68. Марин Тодоров Маринов
69. Милен Венелинов Костов
70. Николай Илиев Николов
71. Надежда Станкова Младенова
72. Борислав Цветанов Павлинов
73. Милен Арсениев Филипов

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

1. Димитър Димитров Еникиев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 303 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
2. Мария Цветанова Цветкова Вече има регистрация като анкетьор за този ЕГН: № 286 „АФИС" ООД

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения