Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1052-МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Васил Иванов Кадийски – временно изпълняващ длъжността кмет на община Септември, срещу решение № 156 от 29.09.2011 г. на ОИК – Септември, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № М-301 от 01.10.2011 г. на ЦИК от Васил Иванов Кадийски - временно изпълняващ длъжността кмет на община Септември, срещу решение № 156 от 29.09.2011 г. на ОИК - Септември, област Пазарджик, с което Общинската избирателна комисия е указала на временно изпълняващия длъжността кмет на община Септември с оглед правомощията си да предостави подходящо помещение за преместване на СИК 132900023 в с. Ковачево от НУ „Георги Минчев" в друго подходящо помещение, осигуряващо нормалното протичане на гласуването в изборния ден.
В жалбата са развити подробни съображения за неправилност и необоснованост на атакуваното решение, което според жалбоподателя е постановено в нарушение на материалния закон и административно-производствените правила. Сочи се, че със заповед № 1215 от 22.08.2011 г. на кмета на община Септември на основание чл. 71, ал. 2 от ИК са образувани избирателните секции на територията на община Септември за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и са утвърдени тяхната номерация и адрес в съответствие с Решение № 19-ПВР/МИ от 11.07.2011 г. на ЦИК. Заповедта е обявена публично на населението, предоставена е на ГД „ГРАО", на областния управител на област Пазарджик и на ОИК - Септември, като понастоящем същата е влязла в сила.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
Атакуваното решение е постановено при законово изискуемия кворум и мнозинство по жалба от Ангел Благов Минчев - жител на с. Ковачево, община Септември, според който помещението, където е и местонахождението на СИК 132900023, не съответства на изискванията на Изборния кодекс за нормално провеждане на изборния процес, тъй като училището е безстопанствено, липсват прозорци, врати, мазилки, маси, чието наличие е условие за провеждане на изборния ден.
По така подадената жалба ОИК - Септември, е извършила оглед на въпросното помещение, намиращо се в бившето НУ „Георги Минчев" в с. Ковачево, община Септември, като от приложения по преписката констативен протокол от 29.09.2011 г. е видно, че присъствалите 5 членове на ОИК - Септември, са констатирали, че въпросното училище е необитаемо, не е снабдено с електричество, не е просторно, а прозорците са нестабилни, което предполага опасност от нарушения в изборния ден, като същевременно липсват тоалетни и съответната водопроводна инсталация. Именно с оглед на тези констатации е постановено и оспорваното решение, с което са дадени указания за преместване на посочената избирателна секция. Така постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно, доколкото по силата на изричната норма чл. 71, ал. 2 от ИК кметът на общината е компетентният орган, който утвърждава адреса на избирателните секции, което е сторил и кметът на община Септември с вече посочената заповед № 1215 от 22.08.2011 г., която понастоящем е влязла в сила. Ето защо ОИК - Септември, не разполага с компетентност да указва на кмета на общината да премести или да промени адреса на избирателна секция. Следва да се отбележи обаче, че доколкото цитираната норма изисква избирателните секции да се помещават в подходящи за това помещения и с оглед разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ИК организационно-техническата подготовка на изборите се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии, то ОИК - Септември, има компетентност по указване досежно оборудването и техническата подготовка на помещението, където се помещава избирателната секция, с оглед нормалното протичане на изборния процес.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, чл. 71, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 156 от 29.09.2011 г. на ОИК - Септември, област Пазарджик, с което Общинската избирателна комисия е указала на временно изпълняващия длъжността кмет на община Септември с оглед правомощията си да предостави подходящо помещение за преместване на СИК 132900023 в с. Ковачево от НУ „Георги Минчев" в друго подходящо помещение, осигуряващо нормалното протичане на гласуването в изборния ден.
УКАЗВА на ОИК - Септември, че с оглед нормалното протичане на изборния процес е в компетентността й да указва на кмета на община Септември да осигури нормални условия за работа на СИК 132900023 в с. Ковачево, община Септември, в т.ч. в изборното помещение да се осигури електричество, вода, телефонна връзка и условия за охрана на изборните книжа и материали.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения