Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1051-ЗДОИ
София, 16 декември 2021 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № НС-29-7/1 от 03.12.2021 г., подадено от Д. И., с адрес: …, тел. …, e-mail: ….

Заявителят иска да му бъде предоставена следната информация за всяка една от секциите извън страната за изборния ден на 14 ноември 2021 г.:

1. Час и минута, в които ВКП (Временен комуникационен пост) получава документите на СИК. Ако са пристигнали в няколко мейла, нека се отбележи часът на последния мейл.

2. Час и минута, в които ВКП потвърждава на СИК, че предава на ЦИК документите на СИК за проверка.

3. Час и минута, в които ВКП изпраща на СИК потвърждението (разписката от ЦИК) за редовността на документите на СИК.

 

В искането е изявено желание информацията да бъде в таблична форма с указани параметри, както и въведените данни да бъдат в българско време.

В заявлението е посочено исканата информация да бъде предоставена по електронен път на адрес: … или, ако не е възможно – с писмо.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на въпросите и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ, предоставя на заявителя исканата информация на електронен носител по посочената електронна поща.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 34 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено от Д. И., с адрес: …, тел. …, e-mail: ….

Информацията да се предостави по електронен път на посочената в заявлението електронна поща.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Административен съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения