Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1051-МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Февзия Мустафова Хасанова – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи”, срещу решение № 135 от 01.10.2011 г. на ОИК – Белослав, област Варна

Постъпила е жалба с вх. № М-315 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Февзия Мустафова Хасанова - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", срещу решение № 135 от 01.10.2011 г. на ОИК - Белослав, област Варна, с което Общинската избирателна комисия е отказала да уважи искането на посочената политическа партия за заместване на членове от състава на секционните избирателни комисии на територията на община Белослав.
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност на атакуваното решение, изтъкнати са аргументи за затрудняване на лицата в изборния ден с оглед тяхното транспортиране от населеното място, където живеят, до населеното място, където са назначени. Жалбоподателят е изтъкнал, че се е съобразил с броя на ръководните длъжности по определените квоти и разпределението по секции по Решение № 969-ПВР/МИ от 28.09.2011 г. на ЦИК, като допълнително се сочи, че заместването се извършва по предложение на парламентарно представените партии, коалиции от партии и партии, които имат членове в Европейския парламент, съгласно Решение на ЦИК № 1011-ПВР/МИ от 30.09.2011 г.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
Атакуваното решение е постановено при законово изискуемия кворум и мнозинство, но същото е постановено при липса на фактически и правни мотиви, каквито се съдържат в протокол № 21 от 03.10.2011 г. от заседание на ОИК - Белослав, проведено по повод постъпилата жалба. В така развитите допълнително мотиви се изтъква възможност за „верижна реакция" от подобни предложения и от другите парламентарно представени партии, коалиции от партии и партии, които имат членове в Европейския парламент.
Така постановеното и атакувано в настоящото производство решение се явява неправилно и като такова следва да бъде отменено, а на ОИК - Белослав, да се дадат указания за правилното и точно прилагане на закона. Производството по замяна на членовете на СИК се урежда в чл. 34, ал. 3 от ИК и предоставя възможност на парламентарно представените партии, коалиции от партии и партии, които имат членове в Европейския парламент, да правят предложения до общинската избирателна комисия, въз основа на които да бъдат заместени членове на СИК от тяхното квотно представителство. В действителност цитираната норма изисква при заместване да са налице условията по чл. 25, ал. 1 от ИК, но от друга страна няма задължение за политическите партии и коалиции от партии в хода на производството по заместване да представят съответните документи, удостоверяващи настъпването на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1 от ИК. С оглед облекчаване и улесняване работата на секционните избирателни комисии в изборния ден е допустимо заместването да се извършва и без представяне на допълнителни документи, удостоверяващи настъпването на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1 от ИК, като е достатъчно представяне на предложение от съответната парламентарно представена политическа партия, коалиция от партии и партии, които имат членове в Европейския парламент.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 34, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 135 от 01.10.2011 г. на ОИК - Белослав, област Варна, с което Общинската избирателна комисия е отказала да уважи искането на посочената политическа партия за заместване на членове от състава на секционните избирателни комисии на територията на община Белослав.
УКАЗВА на ОИК - Белослав, че с оглед облекчаване и улесняване работата на секционните избирателни комисии в изборния ден е допустимо заместването да се извършва и без представяне на допълнителни документи, удостоверяващи настъпването на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1 от ИК, като е достатъчно представяне на предложение от съответната парламентарно представена политическа партия, коалиция от партии и партии, които имат членове в Европейския парламент.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения