Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1050-МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Юлияна Костадинова Петкова – упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход”, срещу решение № 108 от 25.09.2011 г. на ОИК – Девня, област Варна

Постъпила е жалба с вх. № М-333 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Юлияна Костадинова Петкова - упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход", срещу решение № 108 от 25.09.2011 г. на ОИК - Девня, област Варна, с което Общинската избирателна комисия отказва да уважи искането на посочената политическа партия за оттегляне на кандидатите за общински съветници Даниела Василева Габровска и Иван Пенев Ангелов, издигнати от кандидатската листа на ПП „Национално движение за стабилност и възход", съответно под № 3 и № 5 в листата.
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност на атакуваното решение поради наличие на условията на чл. 127, ал. 5 от ИК, а именно трайна невъзможност за участие в изборите поради здравословни и други причини, от което според жалбоподателя следва, че посочените по-горе кандидати за общински съветници следва да бъдат заличени от листата. По преписката са приложени и заявленията с молба за оттегляне от листата на двамата кандидати, извлечение от протокол на Общинската конференция на организацията на ПП „Национално движение за стабилност и възход" в община Девня, по който протокол по т. 1 е взето решение Даниела Василева Габровска и Иван Пенев Ангелов да бъдат освободени от трето и пето място в предложената листа.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
За да постанови атакуваното в настоящото производство решение № 108 от 25.09.2011 г. ОИК - Девня, е приела, че в производството по оттегляне не са ангажирани доказателства за изпадане в трайна невъзможност на кандидатите да участват в изборите, доколкото в хипотезата на чл. 127, ал. 5 от ИК законодателят изрично е въвел изискването кандидатът да изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, за да може партията или коалицията от партии да предложи нов кандидат на негово място. В конкретика не са ангажирани писмени доказателства в тази посока, поради което ЦИК споделя становището на ОИК - Девня, оспореното решение да бъде оставено в сила, а така подадената жалба - оставена без уважение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3, чл. 127, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-333 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Юлияна Костадинова Петкова - упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход", срещу решение № 108 от 25.09.2011 г. на ОИК - Девня, област Варна, с което Общинската избирателна комисия отказва да уважи искането на посочената политическа партия за оттегляне на кандидатите за общински съветници Даниела Василева Габровска и Иван Пенев Ангелов, издигнати от кандидатската листа на ПП „Национално движение за стабилност и възход", съответно под № 3 и № 5 в листата.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения