Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 105-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ “ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ОБН "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия партията проф. д-р Григор Велев, заведено под № 72 на 6 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 28.06.2006 г. по ф.д. № 6553/2006 г. на СГС - ФО, 3 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф. д. № 6553/2006 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 75 на „Държавен вестник", бр. 75 от 18.09.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 21.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 6553/2006 г., от което е видно, че до датата на издаването му по ф.д. № 6553/2006 г. не са представени извлечения от протоколи от заседание на върховни органи; саморъчна декларация от Емил Александров, в която се заявява, че последното Национално събрание на партията е проведено на 16.09.2007 г.и че предстои провеждане на Национално събрание в съответствие с чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава; образец от подписа на представляващия партията - нотариално заверен; образец от печата на партията - нотариално заверен; препис извлечение от протокол № 2/20.07.2011 г. от заседание на Националния изпълнителен съвет, на което на основание чл. 14, ал. 8 от устава е взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за делегиране на права на областните и общинските ръководства на партията за регистриране на кандидатски листи, заверен с печата на партията. В представения препис - извлечение от протокол № 2 не са посочени кворумът и начинът на взимане на решение. Приложени към заявлението са и: заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение № 48-00-388 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г. в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП; удостоверение № 0126/0004 от 08.08.2011 г. от ТБ „УниКредитБулбанк" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; уведомление от „УниКредитБулбанк" АД за наличие на банкова сметка, пълномощно от представляващия партията Григор Петров Велев в полза на Емил Ангелов Александров да го представлява пред всички държавни институции; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7745 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Допълнително е уточнено, че партията заявява желание да се регистрира с наименование „ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", според съдебната и регистрация и при спазване на изискванията на чл. 89, ал. 2, т. 2 от ИК. Представени са допълнително и: препис извлечение от протокол № 2/20.07.2011 г. от заседание на Националния изпълнителен съвет, на което на основание чл. 14, ал. 8 от устава е взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за делегиране на права на областните и общинските ръководства на партията за регистриране на кандидатски листи, от който е виден кворумът и начинът на взимане на решение, заверен с печата на партията; пълномощно от представляващия партията Григор Петров Велев в полза на Емил Ангелов Александров да го представлява пред Централната избирателна комисия.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения