Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1045-МР
София, 15 декември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 338-МР от 01.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № МР-12-7/2 от 13.12.2021 г. на ЦИК от К. К. срещу Решение № 338-МР от 01.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик.

Жалбоподателят с представен документ за самоличност удостоверява правния си интерес от обжалване на горепосоченото решение, свързано с организацията на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, който ще бъде проведен на 19.12.2021 г. и на който жалбоподателят има право да гласува.

Жалбоподателят твърди, че при постановяване на Решение № 338-МР от 01.12.2021 г. ОИК – Пазарджик е допуснала груби процесуални нарушения, изразяващи се в неспазване на предвидения в Изборния кодекс срок за утвърждаване на единната номерация на избирателните секции, в които ще се провежда насроченият за 19.12.2021 г. местен референдум.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок, предвид обстоятелството, че обжалваното решение е обявено на интернет страницата на ОИК –Пазарджик на 10.12.2021г., а жалбата е постъпила в ЦИК на 13.12.2021 г. Жалбата е подадена от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК – Пазарджик, а по същество намира жалбата за неоснователна.

С обжалваното Решение № 338-МР от 01.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик се утвърждават единните номера на образуваните 2 бр. Избирателни секции в с. Синитово, община Пазарджик за провеждане на местен референдум, насрочен за 19.12.2021 г. с Решение № 220 от 28.10.2021г. на Общински съвет – Пазарджик. Постановеното решение на ОИК – Пазарджик за утвърждаване на единните номера на избирателните секции е предпоставено от издаване на заповед от кмета на общината за образуване на тези секции. В настоящия случай кметът на община Пазарджик със Заповед № 2262/25.11.2021г., изменяща Заповед №1960/08.10.2021 г., образува 2 избирателни секции в с. Синитово, община Пазарджик, утвърждава номерацията и адреса им. Тази заповед на кмета на община Пазарджик за образуване на избирателните секции подлежи на самостоятелно оспорване в 3-дневен срок от заинтересованите страни пред областния управител, като такова оспорване не е осъществено. Заповедта с изменението й, както и приложението с обхвата на секциите по улици и номера е получена в ОИК – Пазарджик с писмо вх. № 300/25.11.2021 г. На 01.12.2021 г., след като е бил издаден и в сила надлежният административен акт за образуване на избирателните секции, който представлява предпоставка за приемане на обжалваното решение, ОИК – Пазарджик е провела заседание, на което е приела Решение № 338 за утвърждаване на единната номерация на избирателните секции. На заседанието са присъствали 14 членове на общинската избирателна комисия, решението е прието с единодушие. Утвърдените единни номера са съобразени с решенията на Централната избирателна комисия за формирането им.

При така установената фактическа обстановка, Централната избирателна комисия приема, че не са допуснати груби нарушения на процедурните правила за постановяване на обжалваното решение, които да водят до неговата незаконосъобразност.

Предвид изложеното и на основание чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба с вх. № МР-12-7/2 от 13.12.2021 г. от К. К. срещу Решение № 338-МР от 01.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, за утвърждаване на единната номерация на секционните избирателни комисии за произвеждане на местен референдум на 19.12.2021 г. в с. Синитово, община Пазарджик

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 338-МР от 01.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, за утвърждаване на единната номерация на секционните избирателни комисии за произвеждане на местен референдум на 19.12.2021 г. в с. Синитово, община Пазарджик.

Решението на Общинска избирателна комисия – Пазарджик на основание чл. 88, ал. 1 ИК подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Пазарджик.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения