Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1035-НС
София, 14 декември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на Ивайло Георгиев Стайков и Младен Тодоров Запрянов за народни представители в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в 47-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-115 от 14.12.2021 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 13 декември 2021 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България народният представител Асен Васков Василев от Двадесет и девети изборен район – Хасковски, издигнат от коалиция „Продължаваме Промяната“, е избран за заместник-министър председател по еврофондовете и министър на финансите на Република България, а народният представител Атанас Петров Атанасов от Двадесет и девети изборен район – Хасковски, издигнат от коалиция „Продължаваме промяната“, е избран за министър на културата на Република България.

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред.

На основание чл. 302, ал. 2 ИК следва да бъде обявен Ивайло Георгиев Стайков под № 3 от листата на коалиция „Продължаваме промяната“ за народен представител на мястото на Асен Васков Василев и Младен Тодоров Запрянов под № 4 от листата на коалиция „Продължаваме промяната“ за народен представител на мястото на Атанас Петров Атанасов за времето, през което същите изпълняват функциите на министри.

При възстановяване пълномощията на народен представител, на който и да е от двамата, избрани за министри, се прекратяват пълномощията на последния по ред от листата на коалиция „Продължаваме промяната“, обявен за избран за народен представител.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Двадесет и девети изборен район – Хасковски, Ивайло Георгиев Стайков с ЕГН …, под № 3 от листата на коалиция „Продължаваме промяната“, на мястото на Асен Васков Василев за времето, през което Асен Васков Василев или Атанас Петров Атанасов изпълняват функции на министър.

ОБЯВЯВА за народен представител от Двадесет и девети изборен район – Хасковски, Младен Тодоров Запрянов с ЕГН …, под № 4 от листата на коалиция „Продължаваме промяната“, на мястото на Атанас Петров Атанасов за времето, през което Атанас Петров Атанасов или Асен Васков Василев изпълняват функции на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1059-НС/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения