Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1035-МИ
София, 10 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“, представлявано от Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев Кенов в качеството им на съпредседатели и представляващи партията чрез Гален Симеонов Монев, заведено под № 31 на 9 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 09.08.2019 г. от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 10918/2007 г.;
  2. Образец от подписите на съпредседателите и представляващите партията Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев Кенов.
  3. Образец от печата на партията;
  4. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;
  5. Удостоверение № 48-00-498 от 19.08.2019 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.;
  6. Удостоверение изх. № В-286/27.08.2019 г. на ОБЩИНСКА БАНКА АД, филиал Врабча, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
  7. Лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
  8. Пълномощно от Красимира Ковачка и Стефан Кенов в качеството им на съпредседатели на партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, в полза на Гален Симеонов Монев.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-45 от 10 септември  2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение №706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения