Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1030-ЗДОИ
София, 9 декември 2021 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № ЦИК-16-17/29.11.2021 г. от T. Ч. с електронен адрес: ... .

Заявителят иска да му бъде предоставена информация, формулирана в три въпроса:

 1. Информация за броя и естеството на подадените сигнали за нарушения на Изборния кодекс, както и на предприетите по тях действия в избирателните секции, разкрити за изборите на 14 ноември 2021 година на територията на Република Турция.
 2. Информация за броя членове на СИК във всяка от горепосочените секции, както и за броя назначени в състава им представители на българското Министерство на външните работи и на политическите партии, с разбивка по партии.
 3. Информация за партийната принадлежност на наблюдателите, допуснати до горепосочените избирателни секции.

Заявлението отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В същото е посочена предпочитана форма за предоставяне на достъп до търсената информация – в писмена форма, както и в електронен вид на посочената електронна поща.

Разгледано по същество заявление с вх. № ЦИК-16-17 от 29.11.2021 г. на Централната избирателна комисия е частично основателно.

Легалното определение на понятието „обществена информация“ се съдържа в чл. 2, ал. 1 ЗДОИ – всяка информация, която е свързана с обществения живот в Република България и която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона лица. Двете предпоставки са кумулативни. Съгласно цитираното определение в обхвата на „обществена информация“ по смисъла на ЗДОИ попадат всички данни относно обществения живот, съдържащи се в документи и други материални носители на данни, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти.

Обществената информация е два вида: официална – която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия (чл. 10 ЗДОИ), и служебна – която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации (чл. 11 ЗДОИ).

Предвид изложеното ЦИК намира, че следва да предостави достъп до обществена информация по два от поставените въпроси, както следва:

По въпрос № 1:

Исканата информация е публична и може да бъде намерена на интернет страницата на ЦИК, в рубрика „Регистри“, https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/registers/election_day.

По въпрос № 2:

Съставите на секционните избирателни комисии извън страната се формират по процедура, разписана в чл. 102, ал. 1 – 5 от Изборния кодекс. В тази връзка, на 28 октомври 2021 г. в Централната избирателна комисия са проведени консултации за назначаване съставите на СИК извън страната, на които са участвали парламентарно представените партии и коалиции, една извънпарламентарна коалиция и Министерството на външните работи. В хода на консултациите е постигнато съгласие между участващите партии и коалиции, които са направили своите предложения, съответно МвНР е представил предложенията за членове съобразно законовото изискване за най-малко един представител на МВнР във всяка секция. С Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия е назначила съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Решението е изменяно и допълвано с решения с № 875-ПВР/НС от 07.11.2021 г.  на ЦИК, № 891-ПВР/НС от 09.11.2021 г., № 915-ПВР/НС от 11.11.2021 г., № 937-ПВР/НС от 12.11.2021 г., № 944-ПВР/НС от 13.11.2021 г., № 947-ПВР/НС от 14.11.2021 г., № 951-ПВР/НС от 14.11.2021 г., № 953-ПВР/НС от 14.11.2021 г., № 962-ПВР/НС от 17.11.2021 г., № 982-ПВР от 19.11.2021 г., № 987-ПВР от 20.11.2021 г., № 993-ПВР от 20.11.2021 г., № 994-ПВР от 21.11.2021 г., № 997-ПВР от 21.11.2021 г., № 999-ПВР от 21.11.2021 г., № 1010-ПВР от 21.11.2021 г. и № 1012-ПВР от 21.11.2021 г.

Всички решения са публикувани на интернет страницата на ЦИК.

Централната избирателна комисия, при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ, предоставя на заявителя исканата информация по електронен път на посочената в заявлението електронна поща.

По въпрос № 3:

Централната избирателна комисия счита, от една страна, че въпросът не засяга информация, която е свързана с обществения живот в страната и която може да даде възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на ЦИК, а от друга - Комисията не събира и обработва такава информация.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 7, ал. 2, чл. 34, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Предоставя достъп до обществена информация по заявление с вх. № ЦИК-16-17/29.11.2021 г. от T. Ч. с електронен адрес: ... ,

По въпрос № 1:

Исканата информация е публична и може да бъде намерена на интернет страницата на ЦИК, в рубрика „Регистри“, https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/registers/election_day.

По въпрос № 2:

Съставите на секционните избирателни комисии извън страната се формират по процедура, разписана в чл. 102, ал. 1 – 5 от Изборния кодекс. В тази връзка, на 28 октомври 2021 г. в Централната избирателна комисия са проведени консултации за назначаване съставите на СИК извън страната, на които са участвали парламентарно представените партии и коалиции, една извънпарламентарна коалиция и Министерството на външните работи. В хода на консултациите е постигнато съгласие между участващите партии и коалиции, които са направили своите предложения, съответно МвНР е представил предложенията за членове съобразно законовото изискване за най-малко един представител на МВнР във всяка секция. С Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия е назначила съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Решението е изменяно и допълвано с решения с № 875-ПВР/НС от 07.11.2021 г. на ЦИК, № 891-ПВР/НС от 09.11.2021 г., № 915-ПВР/НС от 11.11.2021 г., № 937-ПВР/НС от 12.11.2021 г., № 944-ПВР/НС от 13.11.2021 г., № 947-ПВР/НС от 14.11.2021 г., № 951-ПВР/НС от 14.11.2021 г., № 953-ПВР/НС от 14.11.2021 г., № 962-ПВР/НС от 17.11.2021 г., № 982-ПВР от 19.11.2021 г., № 987-ПВР от 20.11.2021 г., № 993-ПВР от 20.11.2021 г., № 994-ПВР от 21.11.2021 г., № 997-ПВР от 21.11.2021 г., № 999-ПВР от 21.11.2021 г., № 1010-ПВР от 21.11.2021 г. и № 1012-ПВР от 21.11.2021 г.

Всички решения са публикувани на интернет страницата на ЦИК.За предоставяне на информацията не се дължи такса.

ІІ. Отказва да предостави достъп до обществена информация по въпрос № 3, със следните мотиви:

Поставените в т. 3 от заявлението въпроси не засягат информация, свързана с обществения живот в страната и която може да даде възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на ЦИК. Освен горното, Комисията не събира и не обработва такава информация.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Административен съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения