Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1026-МИ
София, 6 декември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Столична община

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-353 от 30.11.2021 г. от Роман Чавдаров Дражев за освобождаването му като член на ОИК – Столична.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Столична община, Роман Чавдаров Дражев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения