Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1025
София, 2 декември 2021 г.

ОТНОСНО: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща от Е. П. Б., адрес: …, ел. поща: … . Заявителят е посочил, че желае да му бъде предоставена обществена информация: заявление от 22 септември 2021 г. за регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за 47-мо Народно събрание от Кирил Петков Петков и Асен Васков Василев както следва: ксерокопия на цитираното заявление и останалите документи (протокол, решение и др.) свързани с посоченото заявление. В заявлението не е конкретизирана информацията, която заявителят иска да му бъде предоставена, нито е посочена формата, в която желае да му бъде предоставена (няма отбелязване по посочените възможности в образеца на заявление).

Заявлението е с вх. № ПВР-29-1/15.11.2021 г.

С писмо изх. № ПВР-29-2/20.11.2021 г. Централната избирателна комисия е указала на заявителя – г-н Е. Б. да уточни и допълни заявлението си съобразно изискванията на чл. 29 ЗДОИ със следното: конкретно и изчерпателно описание на исканата за предоставяне информация и/или конкретни изброени документи, посочване на начина, по който желае да му бъде предоставена информацията/документите.

В отговор с вх. № ПВРНС-29-6/26.11.2021 г. заявителят е предоставил заявление за достъп до информация по образец с уточнен предмет: „Заявление от 22 септември 2021 г. за регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за 47 Народно събрание от Кирил Петков Петков и Асен Васков Василев“, като е посочил, че начинът, по който желае да му бъде предоставена информацията, е ксерокопие на материален носител хартия.

След като се запозна със съдържанието на заявленията (първоначално и уточняващо), Централната избирателна комисия счита, че заявителят е изискал предоставяне на ксерокопие на частен документ – заявление от 22 септември 2021 г. за регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за 47-мо Народно събрание от Кирил Петков Петков и Асен Васков Василев. Това искане на  заявителя не представлява такова за достъп до обществена информация, тъй като изисканият документ няма характера на обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 3 ЗДОИ този закон се прилага за достъп до обществена информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България. Безспорно Централната избирателна комисия е задължен субект по смисъла на чл. 3 ЗДОИ.

Правото да се търси и получава информация е предпоставено от определянето на тази информация като общественозначима, като според дефиницията в чл. 2, ал. 1 ЗДОИ обществена по смисъла на закона е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Исканото със заявление вх. № ПВР-29-1/15.11.2021 г., уточнено със заявление вх. № ПВРНС-29-6/26.11.2021 г. копие на единичен частен документ, не представлява информация (носител на информация), която да е свързана с обществения живот в страната, и която да може да даде възможност на заявителят и/или други граждани да си съставят собствено мнение относно дейността на ЦИК, съответно не отговаря на дефиницията на закона за неговия предметен обхват.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление № ПВР-29-1/15.11.2021 г., уточнено със заявление вх. № ПВРНС-29-6/26.11.2021 г. от Е. П. Б., адрес: …, ел. поща: …, тъй като исканата информация няма характер на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения