Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1024-ЗДОИ
София, 2 декември 2021 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № ПВРНС-29-5/18.11.2021 г. от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“, ЕИК 176949776, с адрес: …, тел: ..., електронен адрес: ..., представлявано от Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ“.

Заявителят иска да бъдат предоставени документи и информация, формулирани в следните четиринадесет точки:

„1. Какво се случва с гласовете на хората гласували в 24 МИР на изборите на 14.11 за парламент с номер 38 – Бойко Йорданов Атанасов? Изискваме информация и за това Кой, как и по какъв начин е отчел и/или преместил тези гласове подадени за него към друга категория, или към друг кандидат?

 1. Ако тези гласове бъдат обявени за невалидни, то какво се случва с правото на глас на тези хора?
 2. Кой носи отговорност и е допуснал заличен кандидат да бъде вписан в бюлетината и за него да се гласува безпрепятствено?
 3. Какви са сроковете за корекция на бюлетините – в машините и на хартия и къде и как са определени тези срокове?
 4. Как този порок на изборите ще се отрази върху легитимността на изборите в 24 МИР и има ли основание за касиране на изборите в този район, след като е установено участието на кандидат-фантом?
 5. Защо пред СИК-овете, включително и в образците на бюлетини, които са залепени пред всеки СИК не е отбелязано, че този кандидат е заличен?
 6. При положение, че Избирателния кодекс изрично са посочени условията за невалидност на една бюлетина и настоящата ситуация не попада в нито една хипотеза, на какво основание тези бюлетини ще бъдат обявени за недействителни, ако бъдат обявени за такива?
 7. На какво основание гласовете за Бойко Атанасов са били отчетени за „не подкрепям никого", ако са отчетени по този начин и кой е взел това решение. Изискваме да ни се предостави решението, както и протокола от заседанието на органа, който е взел това решение, както и последвалите инструкции и указания за неговото изпълнение и прилагане.
 8. Как ЦИК, като орган носещ отговорност за организацията на изборите ще понесе отговорност за тази гавра с избирателите, с Бойко Атанасов, като заличен кандидат и неговият Инициативен комитет?
 9. Изискваме да ни бъдат представени всички документи - решения, указания, инструкции и тн. касаещи участието и заличаването на Бойко Атанасов в изборите за парламент.
 10. Изискваме да ни бъдат предоставени всички документи – решения, указания, инструкции касаещи отчитането на гласовете за Бойко Атанасов по време на изборите, след приключване на изборният ден и отчитането им в крайните резултати от „Сиела Норма“ АД, „Информационно обслужване“ АД РИК 24 и ЦИК.
 11. Изискваме да ни бъдат представени всички писма и цялата кореспонденция между ЦИК, РИК 24, фирма „Сиела Норма“ АД и „Информационно обслужване“ АД касаеща участието на Бойко Атанасов в изборите на 14.11.2021г. и отчитането на гласовете за него.
 12. Изискваме да ни бъдат представени всички протоколи от заседания на РИК 24 и ЦИК касаещи разглеждане на случая с Бойко Атанасов, неговото участие в изборите и отчитане на гласовете за него, включително особените мнения и към протоколите на РИК 24 и ЦИК.
 13. Изискваме да бъдем уведомени за общият брой на гласовете подадени за Бойко Йорданов Атанасов в 24 ИР София на изборите за народни представители под номер 38 в бюлетината, като ни бъдат предоставени и всички протоколи от СИК в 24 ИР София, както и протокола на РИК 24 и всички придружаващи го документи след края на изборният ден.“

Заявлението отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В същото е посочена предпочитана форма за предоставяне на достъп до търсената информация – в писмена форма, както и в електронен вид на посочената електронна поща.

Разгледано по същество заявление с вх. № ПВРНС-29-5 от 18.11.2021 г. на Централната избирателна комисия е частично основателно.

Легалното определение на понятието „обществена информация“ се съдържа в чл. 2, ал. 1 ЗДОИ – всяка информация, която е свързана с обществения живот в Република България и която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона лица. Двете предпоставки са кумулативни. Съгласно цитираното определение в обхвата на „обществена информация“ по смисъла на ЗДОИ попадат всички данни относно обществения живот, съдържащи се в документи и други материални носители на данни, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти.

Обществената информация е два вида: официална – която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия (чл. 10 ЗДОИ), и служебна – която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации (чл. 11 ЗДОИ).

Съгласно чл. 13, ал. 1 ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация е свободен, освен при наличие на изключенията по чл. 13, ал. 2 ЗДОИ. В случая се касае до обществена информация, свързана с организацията на изборния процес. Тази информация дава възможност на гражданите да си съставят мнение за дейността на Централната избирателна комисия като орган за произвеждане на всички видове избори в Република България, при и по повод изпълнението на законовите правомощия на Комисията.

Предвид изложеното ЦИК намира, че следва да предостави достъп до обществена информация по въпросите, както следва:

По т. 1, т. 4, т. 8 и т. 11:

На 10 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия след публикуване на решение № 6416/05.11.2021 г. на АССГ по адм. д. № 10279/2021 г. прие протоколно решение относно гласуването на 14 ноември 2021 г. в избирателните секции в Двадесет и четвърти изборен район – София, като подадените гласове за независимия кандидат Бойко Йорданов Атанасов, независимо дали от машинното гласуване или от гласуването с хартиени бюлетини, при въвеждането на базата данни с резултатите от изборите бъдат отнасяни към „Не подкрепям никого“. ЦИК взе решение и да се изпрати писмо на РИК 24 – София, в което да се укаже на секционните избирателни комисии в предизборния ден името на Бойко Йорданов Атанасов да бъде зачертано от кандидатските листи. Решението на ЦИК е мотивирано в горния смисъл, предвид че решение № 6416/05.11.2021 г. на АССГ по адм. д. № 10279/2021 г. е публикувано, след като е изтекъл срокът за извършване на корекции в електронната и хартиената бюлетини за народни представители.

По т. 10: решенията на РИК, ЦИК и АССГ са публични и са на съответната интернет страница.

По т. 13: протоколите от заседанията на ЦИК и РИК 24 са публични и са на съответната интернет страница.

По т. 14: протоколите на СИК, както и протоколът на РИК 24, могат да бъдат намерени на интернет страницата на ЦИК, рубрика „Избори за президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.“, подрубрика „Резултати“.

По останалите въпроси от заявлението Централната избирателна комисия смята, че не засягат информация, която е свързана с обществения живот в страната и която може да даде възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на ЦИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на въпросите и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ, предоставя на заявителя исканата информация по електронен път на посочената в заявлението електронна поща.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 7, ал. 2, чл. 34, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Предоставя достъп до обществена информация по заявление с вх. № ПВРНС-29-5/18.11.2021 г. на ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“, както следва:

По т. 1 , т. 4, т. 8 и т. 11:

На 10 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия след публикуване на решение № 6416/05.11.2021 г. на АССГ по адм. д. № 10279/2021 г. прие протоколно решение относно гласуването на 14 ноември 2021 г. в избирателните секции в Двадесет и четвърти изборен район – София, като подадените гласове за независимия кандидат Бойко Йорданов Атанасов, независимо дали от машинното гласуване или от гласуването с хартиени бюлетини, при въвеждането на базата данни с резултатите от изборите бъдат отнасяни към „Не подкрепям никого“. ЦИК взе решение и да се изпрати писмо на РИК 24 – София, в което да се укаже на секционните избирателни комисии в предизборния ден името на Бойко Йорданов Атанасов да бъде зачертано от кандидатските листи. Решението на ЦИК е мотивирано в горния смисъл, предвид че решение № 6416/05.11.2021 г. на АССГ по адм. д. № 10279/2021 г. е публикувано, след като е изтекъл срокът за извършване на корекции в електронната и хартиена бюлетини за народни представители.

По т. 10: решенията на РИК, ЦИК и АССГ са публични и са на съответните интернет страници.

По т. 13: протоколите от заседанията на ЦИК и РИК 24 са публични и са на съответните интернет страници.

По т. 14: протоколите на СИК, както и протоколът на РИК 24, могат да бъдат намерени на интернет страницата на ЦИК, рубрика „Избори за президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.“, подрубрика „Резултати“.

Информацията да се предостави по електронен път на посочената в заявлението електронна поща, чрез изпращането на решението.

За предоставяне на информацията не се дължи такса.

ІІ. Отказва да предостави достъп до обществена информация по т. 2, 3, 5, 6, 7, 9 и 12 със следните мотиви:

Горепосочените въпроси от заявлението не засягат информация, която е свързана с обществения живот в страната и която може да даде възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Административен съд – София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3168-ЕП / 24.04.2024

  относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

 • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения