Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1024-НС
София, 20 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Филчо Кръстев Филев – кмет на община Провадия, срещу решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

С писмо с вх. № НС-06-38 от 18.09.2014 г., получено по електронната поща на ЦИК от община Провадия, е постъпила жалба от Филчо Кръстев Филев - кмет на община Провадия, срещу решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски.

Към преписката са приложени следните документи: жалба от инж. Филчо Кръстев Филев - кмет на община Провадия, срещу решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски; покана изх. № РД-47-00-162/12.09.2014 г. на община Провадия; разменена кореспонденция по електронната поща - 4 листа; уведомление изх. № РД-91-00-908 от 15.09.2014 г.; заповед № 2185 от 14.09.2014 г. на кмета на община Провадия; заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия: изх. № 2/09.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение; изх. № 3/11.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение, изх. № 4/11.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение, изх. № 42/03.09.2014 г. - с. Манастир, ведно с експертно решение, изх. № 1/009.2014 г. - община Провадия, ведно с експертно решение, изх. № 2/12.09.2014 г. - община Провадия, ведно с експертно решение, вх. № 187/12.09.2014 г. - с. Добрина, ведно с експертно решение, вх. № 186/12.09.2014 г. - с. Добрина, ведно с експертно решение, изх. № 162/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 163/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 164/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 165/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 166/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение.

С писмо по електронната поща на 19.09.2014 г. РИК в Трети изборен район - Варненски, е изпратил по компетентност на ЦИК жалба с вх. № 171/18.09.2014 г. против решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски. В преписката се съдържат следните документи: решение № 071/16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски; протокол на РИК в Трети изборен район - Варненски, от 16.09.2014 г., жалба вх. № 171/18.09.2014 г.; уведомление изх. № РД-91-00-908 от 15.09.2014 г.; заповед № 2185 от 14.09.2014 г. на кмета на община Провадия; заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия: изх. № 2/09.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение; изх. № 3/11.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение, изх. № 4/11.09.2014 г. - с. Блъсково, ведно с експертно решение, изх. № 42/03.09.2014 г. - с. Манастир, ведно с експертно решение, изх. № 1/009.2014 г. - община Провадия, ведно с експертно решение, изх. № 2/12.09.2014 г. - община Провадия, ведно с експертно решение, вх. № 187/12.09.2014 г. - с. Добрина, ведно с експертно решение, вх. № 186/12.09.2014 г. - с. Добрина, ведно с експертно решение, изх. № 162/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 163/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 164/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 165/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение, изх. № 166/09.09.2014 г. - с. Бозвелийско, ведно с експертно решение.

В жалбата са изложени твърдения за неправомерност на оспорваното решение на РИК в Трети изборен район - Варненски. Сочи се, че същото е постановено при нарушаване на условията на ИК и Решение № 881-НС от 8 септември 2014 г. на ЦИК при образуване на подвижната избирателна секция на територията на община Провадия.

На вниманието на Централната избирателна комисия бе предложено решение, с диспозитив за оставяне без уважение на жалбата от Филчо Кръстев Филев - кмет на община Провадия срещу решение № 071 от 16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски, със следните съображения:

Жалбата срещу решение № 071/16.09.2014 г. на РИК в Трети изборен район - Варненски, е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Съгласно т. 4 от Решение на ЦИК № 881-НС от 8 септември 2014 г. относно секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в случай, че са подадени поне 10 заявления, които отговарят на изискванията на ИК, кметът на общината не по-късно от 14 септември издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заповедта се оповестява публично на видно място в сградата на общината и се публикува на сайта на общината.

От съдържащите се в преписката по жалбата документи се установява, че с уведомление от кмета на община Провадия с приложена заповед за образуване на ПСИК и копие на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия е изпратено в РИК в Трети изборен район - Варненски, на 15 септември 2014 г. в 17,23 ч. по електронната поща, което е след края на работното време на РИК в Трети изборен район - Варненски, съгласно нейно решение № 1 от 15 август 2014 г. Отделно същото се явява изпратено и след сроковете, определени по смисъла на чл. 90 от ИК и т. 2 от Решение № 881-НС от 8 септември 2014 г. на ЦИК.

Отделно от горното, след анализа на приложените в преписката заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в тяхната цялост Централната избирателна комисия установява, че необходимият брой от 10 заявления по смисъла на чл. 90 от ИК и т. 4 от Решение № 881-НС от 8 септември 2014 г. на ЦИК за издаване на заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия от кмета на общината е съществувал към дата 11 септември 2014 г.

В преписката по жалбата не се съдържат доказателства заповед № 2185 от 14.09.2014 г. на кмета на община Провадия да е оповестена публично на видно място в сградата на общината. От извършена служебна проверка от ЦИК се установи, че същата не е публикувана и на сайта на община Провадия.

При така установената фактическа обстановка ЦИК счита, че дължимите действия на кмета на община Провадия съгласно чл. 90 от ИК и Решение № 881-НС от 8 септември 2014 г. на ЦИК не са извършени в определените срокове, което от своя страна е нарушение на условията за назначаване на подвижна избирателна комисия и препятства възможността за образуване на такава на територията на община Провадия.

За предложеното решение гласуваха: Цв. Томов, Р. Цачев, Й. Ганчева, Ем. Христов, М. Бойкинова. Против предложеното решение гласуваха: Е. Чаушев, С. Солакова, А. Андреев, И. Алексиева, М. Мусорлиева, И. Грозева и Вл. Пенев.

Предложеното решение не събра необходимото мнозинство за приемането му и с оглед на съотношението на гласувалите Централната избирателна комисия следва да се произнесе с решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

На основание чл. 53, ал. 4, изр. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ПОСТАНОВЯВА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ в хипотезата на чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения