Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1021-МИ
София, 30 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

Общинска избирателна комисия – Левски, с писмо вх. № МИ-15-342 от 25.11.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 262-МИ от 24.11.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА e обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, Стефан Петров Личев.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от решение № 262-МИ от 24.11.2021 г. на ОИК – Левски; заверено копие от протокол № 111 от 24.11.2021 г. от заседание на ОИК – Левски; заверено копие от препис-извлечение от акт за смърт № 2864 от 21.11.2021 г. на Стефан Петров Личев; копие на справка от ТЗ „ГРАО“ – Левски, за броя на населението по постоянен адрес на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен – 1755 жители към 23.11.2021 г., поради което в кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Левски, област Плевен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения