Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1004-НС
София, 19 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-12) от 19.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез пълномощника Валя Евлогиева Игнатова, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Валя Евлогиева Игнатова, пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 260 (двеста и шейсет) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3 (3-12) от 19.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 260 (двеста и шейсет) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.      Румен Андеев Бачийски
2.      Венета  етрова Пюскюлева
3.      Димитър Славов Бахчеванов
4.      Десислава Ангелова Дочева
5.      Галя Монева Пеева
6.      Пейо Костов Пеев
7.      Недялко Желязков Иванов
8.      Анета Йосифова Иванова
9.      Желязко Иванов Желязков
10.   Елена Недялкова Желязкова
11.   Иван Желязнов Иванов
12.   Янка Колева Георгиева
13.   Георги Тодоров Георгиев
14.   Желязко Найденов Генчев
15.   Радостина Иванова Динева
16.   Павлин Донев Динев
17.   Катерин Николаев Атанасов
18.   Петър Николаев Атанасов
19.   Иван Николаев Атанасов
20.   Христо Христов Глухарев
21.   Стефка Иванова Глухарева
22.   Пенка Господинова Денева
23.   Галина Тодорова Денева
24.   Недялко Русев Недялков
25.   Радка Христова Монева
26.   Руси Недялков Монив
27.   Пенка Игнатова Атанасова
28.   Дончо Иванов Балчев
29.   Илчо Димитров Петков
30.   Стоян Атанасов Стоянов
31.   Атанас Стоянов Атанасов
32.   Деньо Михалев Колев
33.   Данаила Христова Димова
34.   Ваня Райкова Динева
35.   Петър Желязков Арбалов
36.   Динчо Иванов Динев
37.   Минчо Маринов Минчев
38.   Милен Кънчев Малчев
39.   Ангел Господинов Ангелов
40.   Атанас Недялков Янев
41.   Димитър Димов Иванов
42.   Деан Иванов Динев
43.   Мариян Динев Желев
44.   Пенчо Димитров Динев
45.   Иван Динев Иванов
46.   Йордан Стоянов Канев
47.   Станимир Господинов Тотев
48.   Стоян Пенев Русев
49.   Ганчо Танев Ганчев
50.   Васил Ангелов Дамянов
51.   Жеко Петров Гено
52.   Динко Иванов Тонев
53.   Запрян Маринов Жеков
54.   Петър Иванов  Петров
55.   Цветан Петров Костадинов
56.   Стоян Илиев Стоянов
57.   Христо Иванов Христов
58.   Детелин Стоянов Стоянов
59.   Теньо Иванов Тенев
60.   Слави Костадинов Димитров
61.   Иван Тодоров Иванов
62.   Желязко Ангелов Тонев
63.   Стиляна Тенева Трифонова
64.   Николай Дянков Чепилев
65.   Емил Николаев Иванов
66.   Мария Вътева Иванова
67.   Божидар Емилов Иванов
68.   Кремена Георгиева Миткова
69.   Мариета Георгиева Миткова
70.   Руси Димов Аврамов
71.   Магдалена Йорданова Йотова
72.   Иван Бинев Бинев
73.   Милина Бинева Бинева
74.   Йордан Иванов Бинев
75.   Енчо Христакиев Енев
76.   Радосвета Асенова Динева
77.   Нели Тонева Минчева
78.   Григоряна Вълкова Стефанова
79.   Николай Василев Стефанов
80.   Кремена Стефанова Николова
81.   Стефан Николов Стефанов
82.   Минка Стратиева Стефанова
83.   Жулиета Георгиева Костадинова
84.   Стела Косева Иванова
85.   Цветелина Валентинова Апостолова
86.   Бонка Антониева Антонова
87.   Милка Антонова Николова
88.   Пенка Стоянова Василева
89.   Екатерина Тонева Хамзова
90.   Васил Тодоров Николов
91.   Ангел Василев Пенчев
92.   Ивалина Янакиева Здравкова
93.   Господин Пенчев Генов
94.   Гергана Стефанова Славова
95.   Васил Бонев Минчев
96.   Дочо Петков Танев
97.   Мариана Кирилова Салиева
98.   Кремена Станимирова Качарова
99.   Йовчо Станев Йовчев
100.                     Данчо Кънев Динев
101.                     Петър Райков Тенев
102.                     Николай Тонев Коев
103.                     Мартин Петров Тонев
104.                     Видка Пенева Златарова
105.                     Милко Велков Маринов
106.                     Живка Тенева Славова
107.                     Божидар Мирославов Богданов
108.                     Мирослав Богданов Славов
109.                     Делчо Желев Бодуров
110.                     Евдокия Николова Евтимова
111.                     Силвия Ганчева Павлова
112.                     Божидар Стоянов Костов
113.                     Мирослав Стоянов Димитров
114.                     Калоян Делчев Илиев
115.                     Теодора Иванова Тодорова
116.                     Мая Драгомирова Мирева
117.                     Станимира Колева Димова
118.                     Марчо Георгиев Марков
119.                     Галина Димова Минчева
120.                     Борислав Ивов Сираков
121.                     Иван Недков Баджаков
122.                     Герман Колев Германов
123.                     Радосина Атанасова Германова
124.                     Стоянка Маркова Нейчева
125.                     Веселина Недялкова Нейкова
126.                     Дорка Тончева Коева
127.                     Иванка Тончева Динева
128.                     Катрин Евгениева Генева
129.                     Румяна Грозева Костова
130.                     Дарина Костова Иванова
131.                     Димитър Душков Димитров
132.                     Димитър Бойков Бойчев
133.                     Христо Радев Маринов
134.                     Диана Драгиева Маринова
135.                     Ради Христов Радев
136.                     Данка Маринова Вълчанова
137.                     Атанас Георгиев Георгиев
138.                     Красимир Христов Христов
139.                     Иванчо Колев Иванов
140.                     Йордан Илиев Костов
141.                     Пенка Георгиева Митева
142.                     Стефан Боянов Рандев
143.                     Петър Великов Петров
144.                     Златин Алексиев Киров
145.                     Катя Иванова Григорова
146.                     Нонка Куртева Тодорова
147.                     Неделя Железчева Стоянова
148.                     Петър Стойков Иванов
149.                     Ганка Петкова Кръстева
150.                     Веска Василева Стефанова
151.                     Мария Георгиева Русева
152.                     Господин Филчев Господинов
153.                     Василка Иванова Монева
154.                     Тона Иванова Колева
155.                     Иванка Митева Събева
156.                     Михаил Иванов Михалев
157.                     Росен Иванов Йорданов
158.                     Елка Атанасова Атанасова
159.                     Иван Русев Иванов
160.                     Венелин Иванов Дойчев
161.                     Иван Димитров Дончев
162.                     Мирослава Валентинова Велева
163.                     Петкана Колева Недева
164.                     Дончо Николов Георгиев
165.                     Мария Иванова Монева
166.                     Андон Христов Андонов
167.                     Антоанета Славчева Антонова-Маринова
168.                     Атанаска Иванова Митрева
169.                     Атанаска Пенкова Николова
170.                     Божидара Константинова Божилова
171.                     Валентина Иванова Христова
172.                     Ваньо Кирилов Кирилов
173.                     Георги Михалев Василев
174.                     Дженка Иванова Иванова
175.                     Добрина Йораднова Димова
176.                     Елена Дочева Иванова
177.                     Емилия Димова Димова
178.                     Илия Димитров Бараков
179.                     Капка Георгиева Йоргова
180.                     Кольо Цонев Хаджиев
181.                     Красимир Йорданов Йорданов
182.                     Любен Николов Сяров
183.                     Любен Стоянов Панчев
184.                     Маламка Христова  Кирова
185.                     Мария Георгиева Чиповска
186.                     Мария Иванова Димитрова
187.                     Митко Василев Митев
188.                     Катя Петкова Михайлова
189.                     Пенка Георгиева Илиева
190.                     Пенка Иванова Белчева
191.                     Русин Димитров Ребров
192.                     Станка Ангелова Атанасова
193.                     Тенко Кънчев Тенев
194.                     Теньо Минчев Боев
195.                     Юлия Георгиева Дюлгерова
196.                     Даниела Колева Сивкова
197.                     Нели Иванова Стефанова
198.                     Митка Иванова Маркова
199.                     Златка Димова Кирева
200.                     Желка Стоянова Георгиева
201.                     Снежа Стефанова Иванова
202.                     Ваня Димитрова Желева
203.                     Пепа Стоянова Попова
204.                     Георги Иванов Бараков
205.                     Юрко Господинов Стоянов
206.                     Мария Георгиева Кунчева
207.                     Райно Георгиев Георгиев
208.                     Кичка Петрова Цанева
209.                     Дойчо Георгиев Стоянов
210.                     Лора Константинова Величкова
211.                     Светлозар Кирилов Кижев
212.                     Николай Михалев Николов
213.                     Величка Тодорова Янева
214.                     Димитър Янков Николов
215.                     Галина Петрова Колева
216.                     Тодор Станчев Христов
217.                     Васил Андонов Илиев
218.                     Атанас Георгиев Христов
219.                     Атанаска Петрова Николова
220.                     Красимира Жекова Калоянова
221.                     Теодора Георгиева Георгиева
222.                     Недялка Ангелова Георгиева
223.                     Стела Петкова Андреева
224.                     Стойчо Колев Донков
225.                     Панайот Атанасов Иванов
226.                     Димитрина Кирова Даскалова
227.                     Мирослава Пенева Илиева
228.                     Роса Великова Костадинова
229.                     Тончо Атанасов Тончев
230.                     Рада Димитрова Гинчева
231.                     Петранка Петкова Иванова
232.                     Георги Димитров Анастасов
233.                     Петя Димитрова Арачиева
234.                     Николай Георгиев Баев
235.                     Марияна Иванова Караиванова
236.                     Величка Ненова Ненова
237.                     Елена Георгиева Стоянова
238.                     Димка Илиева Костадинова
239.                     Иван Желязков Ников
240.                     Петър Йонков Радичков
241.                     Таня Стоянова Атанасова
242.                     Георги Желязкова Бакалов
243.                     Атанас Митев Атанасов
244.                     Павли Костов Панков
245.                     Костадин Тодоров Дамянов
246.                     Тинка Симеонова Христова
247.                     Евгения Георгиева Рускова
248.                     Грозьо Милушев Георгиев
249.                     Христо Илиев Кючуков
250.                     Руска Иванова Стоянова
251.                     Петра Иванова Михова
252.                     Елена Иванова Неделчева
253.                     Калина Вълчанова Топалова
254.                     Нина Славова Георгиева
255.                     Кръстина Христова Желязкова
256.                     Магда Георгиева Динчева
257.                     Йордан Желязков Йорданов
258.                     Петър Николов Кочев
259.                     Георги Зарков Попов
260.                     Надя Иванова Дженкова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения