СПИСЪК

на изборните книжа за частичните избори на 20.05.2018 г.

Приложение № 1-МИ

Избирателен списък – част І

Приложение № 2-МИ

Избирателен списък – част ІІ

Приложение № 3-МИ

Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение № 4-МИ

Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги

Приложение № 5-МИ

Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода

Приложение № 6-МИ

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Приложение № 7-МИ

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Приложение № 8-МИ

Декларация за вписване в избирателен списък – част II

Приложение № 9-МИ

Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз

Приложение № 10-МИ

Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък

Приложение № 11-МИ

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден

Приложение № 12-МИ

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение № 13-МИ

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Приложение № 14-МИ

Удостоверение по чл. 40, ал. 1 и 2 от ИК

Приложение № 15-МИ

Декларация от избирател вписан в списъка на заличените лица – снабден с Удостоверение по чл. 40, ал. 1 и 2 от ИК (по чл. 40, ал. 3 от ИК)

Приложение № 16А-МИ

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

Приложение № 17-МИ

Удостоверение по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ИК

Приложение № 18-МИ

Удостоверение по чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от ИК

Приложение № 19-МИ

Удостоверение по чл. 87, ал.1, т. 5 от ИК

Приложение № 20-МИ

Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдател/и на изборите за общински съветници и кметове (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 21-МИ

Заявление за регистрация на наблюдатели от регистрирана в ЦИК българска неправителствена организация за изборите за общински съветници и кметове (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 22-МИ

Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК за изборите за общински съветници и кметове (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 23-МИ

Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации

Приложение № 24-МИ

Регистър за публикуване на регистрирани наблюдатели

Приложение № 25-МИ

Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация (по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 и чл. 116 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 26-МИ

Удостоверение за наблюдател по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от ИК

Приложение № 27-МИ

Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден

Приложение № 28-МИ

Регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден

Приложение № 29-МИ

Регистър за публикуване на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден

Приложение № 30-МИ

Удостоверение за анкетьор

Приложение № 31-МИ

Заявление за регистрация на партия

Приложение № 32-МИ

Заявление за регистрация на коалиция

Приложение № 33А-МИ

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове (по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 34-МИ

Удостоверение за регистрация на партия

Приложение № 35-МИ

Удостоверение за регистрация на коалиция

Приложение № 36-МИ

Заявление за промени в състава и/или наименованието на коалиция

Приложение № 37-МИ

Заявление от партия/коалиция за заличаване на регистрацията в ЦИК

Приложение № 38-МИ

Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалиция

Приложение № 39-МИ

Регистър на партиите за участие в изборите

Приложение № 40-МИ

Регистър на коалициите за участие в изборите

Приложение № 41-МИ

Заявление за участие в частичен избор за кмет на регистрирана в ЦИК партия/коалиция

Приложение № 42-МИ

Заявление за участие в нови избори за …… (общински съветници/кмет на община/район/кметство) на регистрирана в ЦИК партия/коалиция

Приложение № 43-МИ

Уведомление за промени в представляващите лица или други промени, имащи отношение към изборите на регистрирани за участие в избори за общински съветници и кметове партии и коалиции

Приложение № 44А-МИ

Заявление за регистрация в ОИК на партия/коалиция за участие в изборите за (по чл. 147 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 45А-МИ

Заявление за регистрация на местна коалиция (по чл. 148 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 46А-МИ

Заявление за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция (по чл. 149 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 47-МИ

Заявление от партия, коалиция или местна коалиция за заличаване на регистрацията в ОИК

Приложение № 48-МИ

Регистър на партиите/коалициите за участие в изборите

Приложение № 49-МИ

Регистър на местните коалиции за участие в изборите

Приложение № 50-МИ

Удостоверение за регистрация на местна коалиция

Приложение № 51-МИ

Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция

Приложение № 52-МИ

Заявление за регистрация на инициативен комитет

Приложение № 53-МИ

Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията

Приложение № 54-МИ

Декларация по чл. 153, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 396 от ИК

Приложение № 55-МИ

Декларация по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК

Приложение № 56-МИ

Регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат

Приложение № 57-МИ

Удостоверение за регистрация на инициативен комитет

Приложение № 58А-МИ

Предложение от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа (по чл. 414, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 156, чл. 157 и чл. 412 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 59А-МИ

Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство (по чл. 414, ал. 1, т. 2 във връзка с чл.412 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 60-МИ

Публичен регистър на кандидатите за …… (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

Приложение № 61-МИ

Удостоверение за регистрация на кандидат за …… (общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

Приложение № 62-МИ

Заявление-декларация от кандидат (по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал.1 и чл. 413, ал.1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 65-МИ

Заявление- декларация от кандидати за общински съветници- граждани на друга държава членка на Европейския съюз (по чл. 414, ал. 1, т.3, т. 6 и т.7 във вр. с чл. 397, ал.2 и чл. 413, ал.1 и 3 от Изборния кодекс)

(Изменено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 66-МИ

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за …… (общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

Приложение № 67-МИ

Регистър на кандидатите за …… (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)(по чл. 87, ал. 1, т. 14 от ИК)

Приложение № 68-МИ

Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 69-МИ

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

Приложение № 70-МИ

Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите (по чл. 87, ал.1, т. 18 във връзка с чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от ИК)

Приложение № 71-МИ

Регистър за публикуване на застъпници в изборите (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК)

Приложение № 72-МИ

Удостоверение за застъпник по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК

Приложение № 73-МИ

Списък за допълнително вписване на придружителите

Приложение № 74-МИ

Декларация от избиратели, вписвани в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден

Приложение № 75-МИ

Протокол за предаване и приемане на избирателния списък (по чл. 215, ал. 4 от ИК)

Приложение № 76-МИ

Протокол за предаване и приемане на избирателен списък (по чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 9, ал. 7 във връзка с чл. 28 и чл. 29, ал. 2 и 3 от ИК)

Приложение № 77-МИ

Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК)

Приложение № 78-МИ

Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 215, ал. 1, т. 11 и чл. 230, ал. 4 от ИК)

Приложение № 79-МИ

Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК)

Приложение № 80-МИ

Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/Подвижна СИК (по чл. 433 от ИК)

Приложение № 81А-МИ-х-ОС

Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за избиране на общински съветници

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 82А-МИ-х-К

Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за избиране на кмет

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 83А-МИ-х-ОС

Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на общински съветници

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 84А-МИ-х-К

Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на кмет

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 85-МИ

Решение на общинската избирателна за избиране на общински съветници

Приложение № 86-МИ

Решение на Общинската избирателна комисия за избиране на кмет на община/район/кметство

Приложение № 87-МИ

Списък на лицата, получили копие от протокола на СИК/ОИК за установяване на резултатите от гласуването за …… (общински съветници/кмет на община/район/ кметство) (по чл. 442, изр. 3, чл. 455, ал. 2, изр. 3 от ИК)

Приложение № 88-МИ

Протокол за предаване и приемане на протоколи и други материали от ОИК на Централната избирателна комисия (по чл. 457, ал. 3 от Изборния кодекс)

Приложение № 89-МИ

Удостоверение за избран общински съветник

Приложение № 90-МИ

Удостоверение за избран кмет на община/кмет на район/кмет на кметство

Приложение № 91А-МИ

Бюлетина за общински съветници

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 92А-МИ

Бюлетина за кмет на община

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 93А-МИ

Бюлетина за кмет на район

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 94А-МИ

Бюлетина за кмет на кметство

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 95А-МИ

Образец на кочан с бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове (чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 421, ал. 3 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Приложение № 96-МИ

Удостоверение за регистрация на партия в ОИК

Приложение № 97-МИ

Удостоверение за регистрация на коалиция в ОИК

Приложение № 98-МИ

Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)

(Утвърдено с Решение № 4180-МИ от 01.02.2017 г.)

Приложение № 99-МИ

Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател в частични и нови местни избори (чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 от Изборния кодекс)

(Утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г.)

Календар

Решения

  • № 5113 / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения на Областна администрация – Софийска област, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г., от националния референдум през 2013 г., от изборите за народни представители през 2009 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2006 г., от изборите за народни представители през 2005 г. и от изборите за народни представители през 2001 г., с цел предоставяне на Държавна агенция „Архиви“

  • № 5112- ПВР/НР/МИ / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в административна сграда на община Девня, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г., избори за общински съветници и кметове и национален референдум през 2015 г.

  • № 5111-ЕП/НС / 07.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Горна Оряховица, област Велико Търново, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за народни представители през 2017 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • всички решения