Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 999-МИ
София, 7 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция ДАНИ КАНАЗИРЕВА И СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ (Съюз за Пловдив и Съюз Региони), подписано от Евелин Георгиев Парасков, Веселин Иванов Козарев и Гергана Вътева Стоянова – представляващи коалицията заедно и поотделно, заведено под № 2 на 2 септември 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за създаване на коалиция ДАНИ КАНАЗИРЕВА И СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ (Съюз за Пловдив и Съюз Региони) от 01.08.2019 г., подписано от представляващите партия „Съюз за Пловдив Евелин Георгиев Парасков и Веселин Иванов Козарев и партия „Съюз Региони“ – Гергана Вътева Стоянова.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“, издадено на 20.08.2019 г. от СГС –ТО, VІ-10 състав, по ф.д. № 165/2011 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „СЪЮЗ РЕГИОНИ“, издадено на 19.08.2019 г. от СГС –ТО, VІ-9 състав, по ф.д. № 656/2013 г.
 4. Образци от подписите на представляващите съставните партии  - 3 бр.
 5. Образци от подписите на представляващите коалицията Евелин Георгиев Парасков, Веселин Иванов Козарев и Гергана Вътева Стоянова.
 6. Образци от печатите на съставните партии – 2 бр.
 7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-535 от 28.08.2019 г. на партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ за внесен от партията финансов отчет за 2016, 2017 и 2018 г.
 8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-520 от 26.08.2019 г. на партия „СЪЮЗ РЕГИОНИ“ за внесен от партията финансов отчет за 2016, 2017 и 2018 г.
 9. Банково удостоверение от 30.08.2019 г. от „Централна Кооперативна Банка“ АД, клон Пловдив – България, за новооткрита банкова сметка на името на партия „Съюз за Пловдив“, която ще обслужва само предизборната кампания на коалицията.
 10. Лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията.
 11. Списък от 5130 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като ДАНИ КАНАЗИРЕВА И СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-6 от 4 септември 2019 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция ДАНИ КАНАЗИРЕВА И СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция ДАНИ КАНАЗИРЕВА И СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ.

Централната избирателна комисия със свое протоколно решение от 5 септември 2019 г. остави преписката без движение и с писмо изх. № МИ-11-9/05.09.2019 г. даде указания на заявителя за промяна на наименованието на коалицията, което не следва да съдържа имена на физически лица в тридневен срок.

Със заявление, входирано в Централната избирателна комисия на 6 септември 2019 г., в изпълнение на указанията на Централната избирателна комисия е внесено искане за регистриране на коалицията с ново наименование, а именно: СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, като по идентичен начин ще се изписва и в бюлетината. Към заявлението са представени  и Анекс към предизборното политическо споразумение, подписан от представляващите съставните партии, нотариално заверено пълномощно от Евелин Георгиев Парасков и Веселин Иванов Козарев в полза на Гергана Вътева Стоянова, Протокол № 37 на изпълнителния съвет на ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ и Протокол № 9 на изпълнителния съвет на ПП СЪЮЗ РЕГИОНИ.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за регистрация на коалиция СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения