Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 998-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: сигнал за извършена агитация в изборния ден на сайта на pik.bg

С вх. № С-9 от 21.11.2021 г. от И. И. на интернет страницата на ЦИК е постъпил сигнал за агитация в изборния ден, осъществена от сайта pik.bg. В сайта се твърди, че в рубрика „Препоръка на ПИК“ е публикувана статия от собственика на агенцията Недялко Недялков Йорданов под заглавие „Проф. Герджиков в деня на християнското семейство! За да не се червим пред децата си, че върнахме сталинизма“. Към статията е приложен и линк.

Като извърши проверка на интернет сайта на pik.bg, Централната избирателна комисия установи, че около 10:00 ч. на 21.11.2021 г. е публикувана статията „Проф. Герджиков в деня на християнското семейство! За да не се червим пред децата си, че върнахме сталинизма“. Към момента на извършената проверка – 12:30 ч., горепосочената статия все още е налична на сайта pik.bg.

В статията се съдържат мотиви относно гласуване в полза на проф. Герджиков, а именно: „спрямо съвестта и себе си, не като жест към чудесния проф. Герджиков“. По този начин е налице призоваване на избирателите да упражнят вота си в полза на един от кандидатите за президент, регистриран за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

Съгласно дефиницията на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. В своята трайна практика Върховният административен съд приема, че за да е налице нарушение на забраната за агитация в изборния ден, е достатъчно да бъде направено политическо внушение – решение № 7133 от 27.05.2014 г. по адм.д. № 6889/2014 г. на Върховния административен съд, съгласно което „Всяка форма на отправяне на политически внушения за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет следва да се възприема за „предизборна агитация“ по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК“. В посоченото решение ВАС приема също, че „Разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК систематически се намира в Раздел ІІ „Предизборна агитация“ на ИК, който е от Глава Дванадесета „Правила за провеждане на предизборната кампания“, а отправянето по политически внушения е основно съдържание на предизборната кампания. Макар и по друг повод, предизборната агитация винаги е възприемана като отправяне под всякаква форма на политически внушения. В този смисъл е и решение на ВАС № 3581/23.03.2017 г. по адм.д. № 3270/2017 на ВАС.

От гореизложеното се установява, че с извършеното деяние от Недялко Недялков Йорданов като автор на горепосочената статия, като призовава избирателите да гласуват в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в полза на определен кандидат – проф. Анастас Герджиков. По този начин Недялко Недялков агитира в полза на този участник в изборния ден чрез цитираната статия и нарушава пряко императивната забрана на чл. 182, ал. 4 ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, изразяващо се в извършване на предизборна агитация в изборния ден, извършено 21 ноември 2021 г. чрез публикуване на статия „Проф. Герджиков в деня на християнското семейство! За да не се червим пред децата си, че върнахме сталинизма“ към 10:00 ч. на сайта pik.bg, от Недялко Недялков Йорданов, ЕГН … – автор на статията.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Недялко Недялков Йорданов, ЕГН ….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения