Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 994-ПВР/МИ
София, 29 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ракитово, област Пазарджик, назначена с Решение № 350-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-670/23.09.2011 г. от Димитър Христов Янушев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Ракитово, област Пазарджик. Предлага се на мястото на членовете на комисията Соня Христова Сестринска, Надежда Симеонова Тодорова и Ангел Кирилов Русков да бъдат назначени Светлана Иванова Говедарска, Катя Маркова Пелева и Мария Петрова Мирова-Димова. Към предложението са приложени: молба от Соня Христова Сестринска, Надежда Симеонова Тодорова и Ангел Кирилов Русков за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломите за завършено висше образование на Светлана Иванова Говедарска, Катя Маркова Пелева и Мария Петрова Мирова-Димова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като членове на ОИК в община Ракитово, област Пазарджик, Соня Христова Сестринска, ЕГН ..., Надежда Симеонова Тодорова ЕГН ... и Ангел Кирилов Русков, ЕГН ..., и анулира издадените им удостоверения № 8, 9 и 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за членове на ОИК в община Ракитово, област Пазарджик, Светлана Иванова Говедарска, ЕГН ..., Катя Маркова Пелева, ЕГН ...и Мария Петрова Мирова-Димова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения