Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 993-МИ
София, 7 септември 2019 г.

ОТНОСНО: осъществяване на контрол от Централната избирателна комисия при отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 6, ал. 3, изр. второ, предл. първо, чл. 208, чл. 209, ал. 1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 9 и 20 от Изборния кодекс и Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм. и доп., бр. 27 от 2019 г. (Наредбата), и писма с вх. № МИ-26-8 от 26.08.2019 г. и вх. № МИ-26-11 от 05.09.2019 г. на Печатницата на БНБ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с грамаж на хартията 120 гр./кв.м. Бюлетините се отпечатват от печатницата на Българската народна банка (Печатницата на БНБ). Бюлетините се отпечатват при спазване на техническите характеристики, одобрени с решение на Централната избирателна комисия (ЦИК). При необходимост Печатницата на БНБ може да ползва други специализирани печатници. Управлението на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините може да се възложи на подизпълнител.
 2. Незабавно след приключване на проверката на кандидатските листи, но не по-късно от 27.09.2019 г. ЦИК възлага въвеждането на данните относно съдържанието на бюлетините в електронната система. При установени грешки и несъответствия се приема решение за отстраняването им и коректните данни се въвеждат в електронната система.
 3. Печатницата на БНБ или подизпълнителят по т. 1 изготвя и изпраща на ЦИК и на общинските избирателни комисии (ОИК) по електронен път графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини по видове по общини за одобрение.
 4. За обезпечаване на процеса за изпълнение на дейностите по обмена на информация във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини се прилага инструкция за работа, предоставена от Печатницата на БНБ или подизпълнителя. Инструкцията за работа съдържа и телефони за връзка и оказване на съдействие във връзка с работата с електронната система.
 5. Незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини по видове, но не по-късно от 28.09.2019 г. ОИК провежда заседание за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината.

ОИК одобрява графичния файл с образец на бюлетината за всеки вид избор в общината, като всеки отделен образец се разпечатва и върху него се подписват присъстващите членове и изписват трите си имена саморъчно. Задължително се отбелязват датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината.

Одобряването се удостоверява чрез електронния подпис, издаден на съответната ОИК.

 1. Едновременно с одобряване на предпечатните образци на бюлетините за съответната община ОИК одобрява и тиража на бюлетините, както и образците на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии (СИК) в общината.
 2. Одобрените образци на бюлетините, съдържащи имената и подписите на присъстващите членове на ОИК, се прилагат към протокола от заседанието на ОИК като неразделна част. Образците на бюлетини се публикуват след решение на ЦИК.
 3. Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, Наредбата, инструкции и сключения за целта договор.
 4. Процесът на отпечатване на хартиените бюлетини започва след получаване на потвърждаването за одобряване на предпечатната заготовка от ОИК по електронен път и след уведомление от ЦИК.
 5. При констатиране на грешка в съответна бюлетина ЦИК може да спре (блокира) процеса на отпечатване, за проверка и вземане на решение за промяна или потвърждение на предпечатния образец. Спряната (блокирана) бюлетина се отпечатва след получаване на писмено потвърждение от ЦИК.
 6. Централната избирателна комисия може по всяко време да извършва проверки във всеки един от етапите по обмен на информация, съгласуване, одобряване, потвърждаване и започване на процеса по отпечатване на бюлетините, включително при предаването и транспортирането на отпечатаните бюлетини, както и на място в печатницата (всяка печатница изпълнител) чрез упълномощени членове на комисията и има право:

– да спира започването на отпечатването на бюлетините в случаите на констатирани грешки в съдържанието на бюлетините;

– на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

– да изисква допълнителни справки, сведения и др. документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на печатницата на БНБ (печатниците изпълнители) са длъжни да съдействат на ЦИК при осъществяване на контролната й дейност.

 1. Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) следва да организира дейността си по отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира количество, серийност, поредност на номерацията и автентичност на издателя, като осигурява:

– затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните хартиени бюлетини;

– квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на хартиените бюлетини;

– производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на хартиените бюлетини от фалшификация и подправяне;

– контрол при съхраняването на отпечатаните хартиени бюлетини и материалите, използвани за отпечатването им;

– контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на хартиените бюлетини.

 1. Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) е длъжна да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение.
 2. Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на територията на печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван с ЦИК и предоставен на съответната ОИК и на областната администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на двама упълномощени членове на ОИК, предложени от различни партии и коалиции. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители, включително и от представителите на Министерството на финансите. Екземпляр от подписаните протоколи се предоставят на ЦИК.
 3. Транспортирането на бюлетините се осъществява при условията и по реда, уредени в договора за възлагане на отпечатването.
 4. Упълномощените представители на съответната ОИК и областна администрация приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.
 5. Бюлетините за всяка община се съхраняват в определени от областния управител за целта помещения, които могат да са и на територията на съответната община. Областните администрации в срок не по-късно от 30.09.2019 г. изпращат на ЦИК и на АМС информация за определените помещения за съхранение на бюлетините. Помещенията се запечатват с ленти, подписани от всички членове на съответната ОИК, подпечатани с нейния печат и отразяване върху лентата на датата и часа на поставяне на лентата, удостоверено с подписите на упълномощените членове, присъствали на приемането на бюлетини на територията на съответната печатница.
 6. За съхранението и транспортирането на отпечатаните бюлетини до предаването им в областния център отговорност носи печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител).
 7. Общинските избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции.
 8. Дейностите по охрана при транспортирането, както и при съхранението на бюлетините се извършват от органите на Министерството на вътрешните работи.
 9. За съхранението на бюлетините от получаването в областния център до предаването им на общинските администрации отговорност носи областният управител. Предаването се извършва не по-късно от 3 дни преди изборния ден за първи тур, а за втори тур в съответствие с Изборния кодекс до започване на зареждане на секциите. За предаването се съставя протокол, който се подписва от упълномощени представители на областната и на общинската администрация, както и от упълномощени членове на ОИК. ОИК контролира транспортирането на бюлетините от получаването им от областна администрация.
 10. От получаването на бюлетините от областна администрация до предаването им на секционните избирателни комисии отговорност за съхранението на бюлетините носи кметът на общината.
 11. За произвеждането на втори тур на изборите за кметове се прилагат горепосочените правила със следните изключения: незабавно след определянето на резултатите от първия тур и подписването на протоколите и решенията на ОИК в електронната система ОИК отбелязва кандидатите, които ще участват във втория тур. Общинската избирателна комисия незабавно, но не по-късно от 24.00 ч. на 28.10.2019 г. одобрява предпечатната заготовка и я изпраща с електронен подпис на печатницата. В случаите когато по обективни причини не е спазен този срок, ОИК незабавно информира ЦИК. Централната избирателна комисия информира печатницата и дава задължителни указания на ОИК.
 12. Областните управители изпращат на ЦИК копие от протоколите, съставени при приемането/предаването на бюлетините.
 13. Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва след проверка на технологичния брак и печатните форми в съответната печатница, под контрола на Министерството на финансите.

При проверката на технологичния брак и на печатните форми, както и при унищожаването им могат да присъстват упълномощени членове на ЦИК съгласно предварително съгласуван график. За проверката се съставят протоколи, един екземпляр от които се изпраща на ЦИК.


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения