Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 991-ПВР/НС
София, 20 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Цветелина Иванова Пенева, регистрирана като наблюдател за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., срещу решение № 132-ПВР/НС от 14.11.2021 г. на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдивски

В Централната избирателна комисия по електронната поща чрез РИК – Пловдив, е постъпила жалба с вх. № ПВРНС-15-318 от 18.11.2021 г. от Цветелина Иванова Пенева, регистрирана като наблюдател за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., срещу решение № 132-ПВР/НС от 14.11.2021 г. на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдивски

В жалбата се твърди, че решението на РИК 16 – Пловдив, е неправилно. Жалбоподателката счита, че РИК неправилно е приела, че във връзка с установените от нея нарушения в избирателна секция № 162201027, в училище „Найден Геров“, гр. Пловдив, изразяващи се в това, че председателят на горепосочената комисия в изборния ден по време на гласуването е давал указания спрямо гласоподавателите на език, различен от българския. Жалбоподателката твърди още, че РИК неправилно се е позовала в решението си, че същата, установявайки нарушението в съответната секция, не се е легитимирала пред членовете на СИК.

Към жалбата са приложени следните доказателства, получени по електронната поща на ЦИК: декларация от Борис Пламенов Пенев от гр. София, декларация от Боримир Симеонов Цанов от гр. София, решение № 132-ПВР/НС от 14.11.2021 г. на РИК – Пловдив, извадка от електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК – Пловдив-град на 14 ноември 2021 г., протокол № 18 от 14 ноември 2021 г. от заседание на РИК – Пловдив-град, решение № 127-НС от 14 ноември 2021 г., решение № 128-НС от 14 ноември 2021 г. и др.

В жалбата не се сочат нови факти и обстоятелства, различни от тези, на които се е позовала РИК при произнасянето си с решение № 132-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. Към жалбата са приложени две декларации, които не са относими към предмета на спора, тоест налице ли е нарушение по Изборния кодекс в изборния ден.

Районната избирателна комисия – Пловдив, е извършила проверка на 14 ноември 2021 г. на място в секция № 162201027 и е установила, че не е налице нарушение по Изборния кодекс по изложените мотиви в решението си.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Цветелина Иванова Пенева, регистрирана като наблюдател за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., срещу решение № 132-ПВР/НС от 14.11.2021 г. на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдивски, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез РИК – Пловдив, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения