Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 991-ПВР/МИ
София, 29 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, назначена с Решение № 140-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-675 от 26.09.2011 г. от Стефан Тачев и Лозана Джикова, упълномощени представители на Синята коалиция - гр. Бобошево. Предлага се на мястото на Евгения Евгениева Давидкова като член на комисията да бъде назначена Даринка Маринова Тезгетарска. Към предложението са приложени заявление от Евгения Евгениева Давидкова да бъде освободена като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Даринка Маринова Тезгетарска; пълномощно на Лозана Джикова и пълномощно на Стефан Тачев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, Евгения Евгениева Давидкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, Даринка Маринова Тезгетарска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения