Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 989-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, подписано от Димитър Александров Митев – представляващ коалицията, заведено под № 3 на 3 септември 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“, издадено на 21.08.2019 г. от СГС –ТО, VІ-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Родолюбие 2000“, издадено на 27.08.2019 г. от СГС –ТО, VІ-1 състав, по ф.д. № 10615/2000 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Европейска сигурност и интеграция“, издадено на 26.08.2019 г. от СГС – ФО, VІ-8 състав по ф.д. № 3595/2001 г.
 4. Удостоверение за актуално състояние на партия „ВОЛТ“, издадено на 27.08.2019 г. от СГС – ТО, VІ-7 състав по ф.д. № 36/2018 г.
 5. Образци от подписите на представляващите съставните партии  - 4 бр.
 6. Образци от печатите на съставните партии – 4 бр.
 7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-514 от 23.08.2019 г. на партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ за внесен от партията финансов отчет за 2016, 2017 и 2018 г.
 8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-529 от 28.08.2019 г. на партия „Родолюбие 2000“ за внесен от партията финансов отчет за 2016, 2017 и 2018 г.
 9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-534 от 28.08.2019 г. на партия „Европейска сигурност и интеграция“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 10. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-543 от 28.08.2019 г. на партия „ВОЛТ“ за внесен от партията финансов отчет за 2018 г.
 11. Решение за образуване на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ от 21.08.2019 г., подписано от представляващия партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ – Александър Трифонов Томов, партия „Родолюбие 2000“ – Юлиан Димитров Иванов, партия „Европейска сигурност и интеграция“ – Тома Янков Томов и партия „ВОЛТ“ – Настимир Ананиев Ананиев.
 12. Образец от подписа на представляващия коалицията Димитър Александров Митев.
 13. Списък от 5120 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
 14. Банково удостоверение с изх. № 54515-I-7179 от 02.09.2019 г. от ТЕКСИМ БАНК АД за новооткрита банкова сметка на името на партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“, която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“.
 15. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като Движение ЗАЕДНО за промяна.

От протокол с вх. № МИ-04-03-18 от 5 септември 2019 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за регистрация на партия „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

РЕГИСТРИРА коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: Движение ЗАЕДНО за промяна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3361-МИ / 24.05.2024

  относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

 • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

  относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения