Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 988-МИ
София, 29 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Тодор Петров Братков срещу решение № 177 от 20.09.2011 г. на ОИК в община Силистра

Постъпила е жалба с вх. № М-92 от 24.09.2011 г. на ЦИК от Тодор Петров Братков - упълномощено лице, представляващ партия „Български социалдемократи" в изборите за общински съветници, срещу решение № 177 от 20.09.2011 г. на ОИК в община Силистра. Жалбоподателят е недоволен от решението относно регистрацията на кандидатската листа от партия „Български социалдемократи" в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община Силистра. Той твърди, че е направил предложение в писмена форма, написано саморъчно от него с черен химикал и подпечатано с черно тампонно мастило, като кандидатите в него е посочил по азбучен ред и изрично е посочил кой е водач на листата. Общинската избирателна комисия - Силистра, не приема саморъчно подписаното заявление, тъй като не е по утвърдения образец в изборните книжа, и изисква да представи образец съгласно Приложение № 42. По този повод ОИК му помага в машинописната работа при попълването на заявлението, но тъй като няма текст за водач на листа в образеца на заявлението, кандидатската листа е с поредни номера на кандидатите, посочени според изричното решение на ръководството на партията в приложения протокол от заседание на 11.08.2011 г., с което се утвърждава и подрежда съставът на кандидатите за общински съветници на партия „Български социалдемократи". Жалбоподателят подписва и предава за регистрация всички необходими документи, ОИК в община Силистра извършва регистрацията, но на следващия ден упълномощеният представител на партията забелязва, че не е записан като водач на листата, каквото е неговото желание, а листата е подредена съгласно решението на партията, отразено в протокола й. Жалбоподателят твърди, че е допусната фактическа грешка и настоява тя да бъде поправена с ново решение на ОИК - Силистра.
Общинската избирателна комисия - Силистра, прилага освен жалбата на Тодор Братков и копие от решение № 177 от 20.09.2011 г. на ОИК, копие от заявлението, подписано от жалбоподателя, за регистриране на листата, копие от решението на партия „Български социалдемократи" от 11.08.2011 г. и пълномощно за упълномощаване на Тодор Петров Братков да представлява партия „Български социалдемократи" пред ОИК и СИК при провеждането на местните избори през 2011 г.
Жалбата е подадена в срока по чл.33, ал.3 от ИК от надлежно упълномощено лице и като такава се явява допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
От представените документи е видно, че заявлението е съобразено с решението на партията, отразено в протокола от заседанието й на 11.08.2011 г., в чийто дневен ред изрично е посочено в точка първа избор на кандидати за общински съветници, а в точка втора е взето решение за подреждане на листата. Жалбоподателят счита, че като упълномощен представител на партията може еднолично да преподрежда листата и да постави себе си като водач на листата, без да се съобрази с решението на събранието, издигнало и подредило кандидатурите за общински съветници. В тази връзка то е подготвило ръкописно заявление за регистрация, което не съответства на утвърдените и обнародвани в „Държавен вестник" изборни книжа. Наложило се е спешно да се подготви ново заявление според изискванията в утвърдените изборни книжа, за да се спази крайният срок за регистрация, предвиден в Изборния кодекс. Оказана му е помощ и лицето е представило документите за регистрация в последния възможен момент и регистрацията е извършена в 23,00 ч. на 20.09.2011 г. Самото попълване на заявлението за регистрация на кандидатската листа на партията за общински съветници изисква подреждането им, така че не може да се посочва изрично и отделно от листата кой да е водач, а това автоматично прави поставеният под № 1 водач на листата. Жалбоподателят е подписал и внесъл за регистрация заявлението и останалите документи съгласно утвърдените изборни книжа и неоснователно иска по-късно с решение на ОИК да коригира становището си и да внесе промени.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-92 от 24.09.2011 г., подадена от Тодор Петров Братков, упълномощен представител на ПП „Български социалдемократи" за община Силистра, срещу решение № 177 от 20.09.2011 г. на ОИК в община Силистра.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения