Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 987-НС
София, 19 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 (9-8) от 18.09.2014 г. от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", подписано от Дафинка Георгиева Нешева - упълномощена от представляващия сдружението Бистра Тодорова Иванова, регистрирана с Решение на ЦИК № 888-НС от 09.09.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Бистра Тодорова Иванова, представляваща сдружението, в полза Дафинка Георгиева Нешева и на 93 (деветдесет и три) лица - упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представени и на технически носител.

С вх. № 9 (9-8) от 18.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 93 упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Ивайло Стоянов Стоянов
2. Нина Динчова Валюкова
3. Мартин Антонов Гошев
4. Борис Милчев Кенаров
5. Симеон Венциславов Минев
6. Мария Стефанова Денчева
7. Цветелина Стефанова Денчева
8. Соза Ангелова Кирилова
9. Оля Георгиева Иванова
10. Миглена Миленова Колаксъзова
11. Георги Димитров Илиев
12. Калин Георгиев Евтимов
13. Иван Александров Смочевски
14. Георги Илиев Кодинов
15. Даниел Момчилов Митов
16. Данаил Петров Петров
17. Илияна Емилова Петрова
18. Кирил Бойков Досков
19. Ваня Рускова Симеонова-Стоилова
20. Руско Алексиев Василев
21. Яна Сашкова Портарова
22. Иванка Стефанова Полазова
23. Кирил Николаев Караделов
24.. Илко Аспарухов Арсов
25. Цонка Кръстева Къркова
26. Весела Димитрова Бенчева
27. Атанас Христов Чолчев
28. Ана Алексиева Чолчева
29. Константин Петров Желев
30. Христо Костов Касабов
31. Румен Георгиев Петрунов
32. Емил Милчев Динков
33. Димитрина Георгиева Димитрова
34. Христо Любомирав Георгиев
35. Кристина Веселинова Цонкова
36. Виолета Вълева Христова
37. Петър Цветанов Белоев
38. Кирил Валериев Куруджиев
39. Петър Стефанов Бекяров
40. Боряна Славева Бекярова-Куруджиева
41. Стефани Петрова Бекярова
42. Нели Благоева Костадинова
43. Владимир Христофоров Велев
44. Петър Николов Димитров
45. Евгени Колев Гергов
46. Христо Георгиев Джамбазки
47. Димитър Валентинов Конев
48. Соня Георгиева Конева
49. Валентин Димитров Конев
50. Галина Петрова Ганчева
51. Ирен Методиева Томовска
52. Атанас Николов Горанов
53. Атанас Христов Делев
54. Петър Петров Колев
55. Себахтин Ибрям Ахмед
56. Станислав Цветанов Цветков
57. Нина Цветанова Цветкова
58. Свободка Кръстева Цветкова
59. Нели Димитрова Барамова
60. Симеон Панайотов Миланов
61. Спас Георгиев Паскалев
62. Милко Маров Грозев
63. Ивайло Радков Диков
64. Димитър Стоянов Конев
65. Петя Маркова Христова
66. Христомир Иванов Танчев
67. Марин Георгиев Топалов
68. Николай Огнянов Николов
69. Евгени Стойчев Дамков
70. Ивайло Стефанов Спасов
71. Стефан Траянов Миланов
72. Таня Славчева Пишиева
73. Стефан Цветанов Денчев
74. Валери Богданов Кирилов
75. Антон Костов Димитров
76. Николай Живков Мангин
77. Вероника Горанова Николова
78. Василена Савова Георгиева
79. Димитър Стефанов Александров
80. Радост Стоянова Александрова
81. Милен Славчев Георгиев
82. Ива Петрова Димитрова
83. Биляна Христова Алексова
84. Стефка Славчева Илиева-Кръстева
85. Кристиян Кирилов Кръстев
86. Петър Славчев Ромеев
87. Сава Методиева Ромеева
88. Радка Славчева Румеева
89. Красимир Славчев Пишев
90. Славчо Петров Ромеев
91. Марика Иванова Ромеева
92. Юлиян Иванов Христов
93. Юлиян Пламенов Браинов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения