Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 987-ПВР/МИ
София, 29 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Тутракан, област Силистра, назначена с Решение № 307-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-694 от 28.09.2011 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Тутракан Петя Василева Князова-Василева за промяна в състава на ОИК - Тутракан, като на мястото на досегашния член на ОИК - Тутракан, Галина Тодорова Димитрова да бъде назначена Милена Иванова Русева от квотата на ПП „ГЕРБ". Предложението е придружено от заявление за освобождаване като член на ОИК - Тутракан, от Галина Тодорова Димитрова по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от личната карта и от дипломата за висше образование на Милена Иванова Русева.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Тутракан, област Силистра, Галина Тодорова Димитрова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Тутракан, област Силистра, Милена Иванова Русева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения