Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 986-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“, подписано от Георги Петров Титюков – представляващ коалицията, заведено под № 4 на 4 септември 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партията „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 06.08.2019 г. от СГС, VІ-14 състав, по ф.д. № 267/2011 г.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „НОВИТЕ ЛИДЕРИ“, издадено на 21.08.2019 г. от СГС, VІ-14 състав, по ф.д. № 12836/2007 г.
 3. Образци от подписите на представляващите съставните партии  - 2 бр.
 4. 4. Образци от печатите на съставните партии – 2 бр.
 5. 5. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-482 от 08.08.2019 г. на партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2016, 2017 и 2018 г.
 6. 6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-495 от 16.08.2019 г. на партия „НОВИТЕ ЛИДЕРИ“ за внесен от партията финансов отчет за 2016, 2017 и 2018 г.
 7. 7. Решение за образуване на коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“ от 05.08.2019 г., подписано от представляващия партията „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ – Георги Петров Титюков и партия „НОВИТЕ ЛИДЕРИ“ (НЛ), представлявана от председателя Иванка Илиева Митева-Ангелова.
 8. 8. Образец от подписа на представляващия коалицията Георги Петров Титюков.
 9. 9. Списък от 3630 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
 10. 10. Банково удостоверение от 30.08.2019 г. от „Търговска Банка Д“ АД, ФЦ ПЛОВДИВ за банкова сметка на името на партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“.
 11. 11. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ“.

От протокол с вх. № МИ-04-03-19 от 5 септември 2019 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за регистрация на коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: КОАЛИЦИЯ КАУЗА ПЛОВДИВ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения