Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 986-НС
София, 18 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 13 (13-1) от 17.09.2014 г. от сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ", представлявано от Деян Константинов Соларов - председател, чрез Симеон Валентинов Христов - упълномощен от Деян Константинов Соларов, регистрирана с Решение на ЦИК № 894-НС от 10 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявленията (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Деян Константинов Соларов в полза на Симеон Валентинов Христов, пълномощно от Симеон Валентинов Христов в полза на 9 (девет) лица - представители на сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към вх. № 13 (13-1) от 17.09.2014 г. на електронната поща на ЦИК е получено писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на лицата, предложени да бъдат наблюдатели, заявени от сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите

на 5 октомври 2014 г.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 9 упълномощени представители на сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Емилия Иванова Павлова
2. Цветомир Кръстев Бончев
3. Филип Цветанов Атанасов
4. Георги Радулов Донев
5. Чавдар Данаилов Миндов
6. Маргарита Симеонова Миндова
7. Десислава Йорданова Павлова
8. Павел Ангелов Павлов 
9. Петър  Желязков Шейтанов 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения