Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 985-НС
София, 18 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7 (7-3) от 17.09.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", представлявано от Катя Колева Келевска - председател на УС, регистрирана с Решение на ЦИК № 845-НС от 4 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляваща сдружението, в полза на 62 (шестдесет и две) лица - представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 7 (7-3) от 17.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 61 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. Лицето Георги Иванов Колеолов е регистрирано като кандидат за народен представител в РИК 19 от коалиция БСП лява България.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 61 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.        Радина Стойнова Гечева
2.        Иван Петров Ястребов
3.        Виолета Борисова Гунова
4.        Светлана Георгиева Прокопова
5.        Мария Георгиева Македонска
6.        Ралица Маринова Врагова
7.        Димитринка Цонкова Радоева
8.        Стоян Йорданов Великов
9.        Мартин Стилиянов Тончев
10.   Десислава Станиславова Иванова
11.   Милена Маринова Маринова
12.   Ивелина Петрова Петрова
13.   Марина Валентинова Иванова
14.   Зорница Радославова Терзиева
15.   Георги Василев Тавков
16.   Екатерина Валериева Гетова
17.   Николай Димитров Димов
18.   Иван Ангелов Иванов
19.   Андон Василев Петров
20.   Атанас Станков Димитров
21.   Мартин Иванов Митров
22.   Мартин Иванов Мирчев
23.   Ралица Миленова Манолова
24.   Георги Давидков Георгиев
25.   Елза Боянова Василева
26.   Марио Ташков Ташев
27.   Татяна Александрова Семкова
28.   Валентина Трайкова Виденова
29.   Иван Пламенов Петров
30.   Симона Христова Христова
31.   Катерина Недкова Иванова
32.   Здравко Христов Кънчев
33.   Йоана Младенова Гълъбова
34.   Деница Владимирова Христова
35.   Борис Тошев Петков
36.   Християн Красенов Георгиев
37.   Антоана Георгиева Узунова
38.   Даяна Йоргеу Триандафиллиду
39.   Рени Стоянова Цанкова
40.   Ивайло Герчев Енев
41.   Камелия Деянова Стоянова
42.   Галина Недкова Георгиева
43.   Наталия Огнянова Янкова
44.   Светлан Ивелинов Господинов
45.   Иван Георгиев Фарашев
46.   Снежана Василева Келеведжиева
47.   Патриция Стоянова Кировска
48.   Недко Иванов Атанасов
49.   Ивомира Василева Георгиева
50.   Никола Петков Ботевски
51.   Калоян Любомиров Георгиев
52.   Стефка Димитрова Манчева
53.   Цветомир Михайлов Манчев
54.   Румен Георгиев Такев
55.   Пламен Петров Филипов
56.   Валерий Иванов Вълов
57.   Румяна Ангелова Соколова
58.   Емил Петров Соколов
59.   Таня Георгиева Георгиева
60.   Румен Тодоров Попов
61.   Росен Димитров Ненков

Отказва да регистрира Георги Иванов Колеолов, ЕГН ..., регистриран като кандидат за народен представител в 19 изборен район - Русенски, от коалиция БСП лява България.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения