Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 983-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, представлявано от Румен Димитров Христов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 10 на 4 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.08.2019 г. от СГС – ФО, VI-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.;
  2. Образец от подписа на представляващия партията Румен Димитров Христов;
  3. Образец от печата на партията;
  4. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7558 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;
  5. Удостоверение № 48-00-511 от 22.08.2019 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.;
  6. Удостоверение изх. № 100 от 04.09.2019 г. на „Юробанк България“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
  7. Лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания е Илия Димитров Лазаров – главен секретар на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРИТИЧНИТЕ СИЛИ“.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.

От протокол с вх. № МИ-04-03-20 от 5 септември  2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение №706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения