Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 983-ПВР/МИ
София, 29 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ситово, област Силистра, назначена с Решение № 241-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-652/20.09.2011 г. от Николай Георгиев Неделчев - кмет на община Ситово. Към предложението са приложени: предложение от Димчо Нейков Кьосев - областен координатор на ПП „АТАКА" в община Ситово за замяна на Димчо Нейков Кьосев - член на комисията, с Виолета Михалева Динх; предложение от Ридван Ахвед Кязим - председател на Общинското ръководство на ДПС в община Ситово за замяна на Юмихан Назъм Расим - член на ОИК, със Сезер Лютфиев Самиев; молби от Димчо Нейков Кьосев и Юмихан Назъм Расим за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломите за завършено висше образование на Виолета Михалева Динх и Сезер Лютфиев Самиев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ситово, област Силистра, Димчо Нейков Кьосев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ситово, област Силистра, Юмихан Назъм Расим, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Ситово, област Силистра, Виолета Михалева Динх, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Ситово, област Силистра, Сезер Лютфиев Самиев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3001-МИ / 29.02.2024

    относно: пределяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените нови и частични избори на 10 март 2024 г.

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • всички решения