Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 981-ПВР
София, 19 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Организация за подкрепа и закрила“ за участие в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 15-2 от 19.11.2021 г. от сдружение „Организация за подкрепа и закрила“, подписано от представляващия Гергана Николова Калпачка, регистрирано с Решение № 859-ПВР/НС от 4 ноември 2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели извън страната в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 5 бр. 

На 19 ноември 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Организация за подкрепа и закрила“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 4 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г. Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели извън страната 4 (четири) упълномощени представители на сдружение „Организация за подкрепа и закрила“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Яна Веселинова Тодоранова

...

2.

Мариян Руменов Христов

...

3.

Мария Емилова Моева

...

4.

Мария Владимирова Хранова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения