Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 981-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, подписано от Елена Маргаритова Нонева, в качеството й на председател и представляващ партията, заведено под № 9 на 3 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 05.08.2019 г. от СГС – ФО, VI-7 състав, по ф.д. № 8812/2000 г.;
  2. Декларация – образец от подписа на представляващия партията;
  3. Декларация – образец от печата на партията;
  4. Удостоверение № 48-00-478 от 08.08.2019 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.;
  5. Писмо с изх. № 231-712/1 от 28.08.2019 г. от Първа инвестиционна банка АД – клон Стара Загора, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“;
  6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4078 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;
  7. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;
  8. Адрес, телефон и лице за контакт на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“;
  9. Пълномощно от представляващия партията в полза на Георги Светломиров Петров – зам.-председател на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: Политическо Движение Социалдемократи.

От протокол с вх. № МИ-04-03-15 от 5 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. , се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за регистрация на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Политическо Движение Социалдемократи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения