Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 981-НС
София, 18 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-10) от 18.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез пълномощника Валя Евлогиева Игнатова, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Валя Евлогиева Игнатова, пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 72 (седемдесет и две) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3 (3-10) от 18.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 72 (седемдесет и две) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Пламен Павлов Свиленов
2. Анна Ганчева Калпакова
3. Нонка Пейова Делирадева
4. Лазар Димитров Мазнеков
5. Теодора Стоянова Захариева
6. Стоян Николов Пандуров
7. Гергана Христоскова Оряшкова
8. Мариана Тодорова Николова
9. Радка Петрова Попова
10. Еленка Стоименова Финджекова
11. Илия Стоянов Гърбешков
12. Радослав Нисторов Хаинов
13. Иван Петров Чамов
14. Виолета Василева Русева
15. Николай Ицков Онцов
16. Петко Николов Петков
17. Красимира Мартинова Богоева
18. Стефани Миткова Маринска
19. Ненка Красимирова Янкова
20. Лука Иванов Даскалов
21. Спас Костов Милчев
22. Николай Цвятков Чопаринов
23. Тодорка Иванова Ножделова
24. Илия Стоянов Петров
25. Тренка Иванова Панчева
26. Марийка Христоскова Велчева
27. Кунка Петкова Панчева
28. Елена Николова Дерменджиева
29. Георги Иванов Димов
30. Петър Иванов Господинов
31. Елена Григорова Овчарова
32. Невена Здравкова Шуманова
33. Красимир Николаев Николов
34. Стефан Цветанов Шопов
35. Милена Иванова Лулина
36. Атанаска Илиева Добрева
37. Денка Борисова Кирева
38. Венко Илиев Бозев
39. Димитър Кирилов Петканин
40. Елена Георгиева Веселинова
41. Димитър Тодоров Папарков
42. Красимира Томова Пачалова
43. Елена Димитрова Керина
44. Лилия Иванова Топорчева
45. Иванка Борисова Петричева
46. Никола Георгиев Вецов
47. Павел Георгиев Тортев
48. Павел Борисов Ушев
49. Георги Петров Прегьов
50 Стоян Томов Шопов
51. Тома Крумов Пачалов
52. Валентин Игнатов Манджиров
53. Ахмед Мехмедов Фандъков
54. Моника Петрова Дикова
55. Веселина Василева Влахова
56. Красимир Бойков Перушински
57. Ганка Найденова Кандева
58. Алиш Мусов Ходжов
59. Георги Илиев Цинцев
60. Петя Пламенова Керезиева
61. Димитрина Благоева Белева
62. Мария Стоева Цанова
63. Стоян Петров Шопов
64. Мехмед Мустафа Двуяков
65. Мустафа Мехмед Двуяков
66. Мустафа Тахир Перушински
67. Фанка Русалинова Хаджиева
68. Гавраил Иванов Стоянов
69. Милко Костадинов Караджов
70. Румен Петров Гаджев
71. Стоян Милков Хаджийски
72. Светлана Петрова Фандъкова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения