Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 979-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, подписано от Гюнер Бехчет Тахир, в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 6 на 3 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 23.08.2019 г. от СГС – ФО, VI-1 състав, по ф.д. № 15783/1998 г.;
 2. Декларация – образец от подписа на представляващия партията;
 3. Декларация – образец от печата на партията;
 4. Удостоверение № 48-00-461 от 29.08.2019 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.;
 5. Удостоверение от Първа инвестиционна банка с изх. № 168-105 от 30.08.2019 г., за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на политическа партия политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“;
 6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3456 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;
 7. Декларация от Гюнер Бехчет Тахир, с която определя лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания – Суави Басри Хаджи (зам.-председател на НДПС);
 8. Пълномощно от представляващия партията в полза на лицата, които ще изготвят списъци на избиратели (Приложение № 35-МИ от изборните книжа), подкрепящи регистрацията на „политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

От протокол с вх. № МИ-04-03-13 от 5 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. , се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за регистрация на политическа партия политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1027-МИ / 06.12.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

 • № 1026-МИ / 06.12.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения