Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 978-ПВР
София, 19 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Организация за подкрепа и закрила“ за участие с наблюдатели в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 15-1 от 18.11.2021 г. от сдружение „Организация за подкрепа и закрила“, подписано от представляващия Гергана Николова Калпачка, регистрирано с Решение № 859-ПВР/НС от 4 ноември 2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели извън страната в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 7 бр. 

На 19 ноември 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Организация за подкрепа и закрила“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички те отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г. Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели извън страната 7 (седем) упълномощени представители на сдружение „Организация за подкрепа и закрила“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Ивайло Николаев Мирчев

...

2.

Йорданка Георгиева Савова

...

3.

Йоана Бориславова Мишева

...

4.

Таня Койчева Андреева

...

5.

Мустафа Мустафа Емин

...

6.

Антоанета Димитрова Цонева

...

7.

Марияна Иванова Иванова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения