Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 977-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-259 от 05.09.2019 г. от кмета  на община Петрич, с приложени: предложение от Симеон Илиев – упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“, с искане за промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград, като на мястото на Радослав Василев Стойчев – член на ОИК – Петрич, да бъде назначена Велина Георгиева Пиргова.

Към предложението са приложени: заявление от Радослав Василев Стойчев, за освобождаването му като член на ОИК – Петрич; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Велина Георгиева Пиргова и пълномощно – 3 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Петрич, област Благоевград, Радослав Василев Стойчев, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Петрич, област Благоевград, Велина Георгиева Пиргова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения