Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 977-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-259 от 05.09.2019 г. от кмета  на община Петрич, с приложени: предложение от Симеон Илиев – упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“, с искане за промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград, като на мястото на Радослав Василев Стойчев – член на ОИК – Петрич, да бъде назначена Велина Георгиева Пиргова.

Към предложението са приложени: заявление от Радослав Василев Стойчев, за освобождаването му като член на ОИК – Петрич; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Велина Георгиева Пиргова и пълномощно – 3 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Петрич, област Благоевград, Радослав Василев Стойчев, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Петрич, област Благоевград, Велина Георгиева Пиргова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения