Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 975-НС
София, 18 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба на фондация „Европейска алтернатива за развитие“ срещу Решение № 875-НС от 6 септември 2014 г. на ЦИК

По жалбата на фондация „Европейска алтернатива за развитие", представлявана от Валентин Йовков Тончев - председател на УС на фондацията, срещу Решение № 875-НС от 6 септември 2014 г. на ЦИК е постановено Решение № 10835/12.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 11361/2014 г. на ІV отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК за произнасяне по заявление на фондация „Европейска алтернатива за развитие" с вх. № 6 (6-2) от 04.09.2014 г.

С вх. № 6 (6-2) от 16.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Европейска алтернатива за развитие", и на лицата в управителните органи на сдружението

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 120 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите

на 5 октомври 2014 г.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

При спазване задължителните указания на ВАС и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 120 упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

Име, презиме, фамилия
1 Спас Петров Добрев
2 Филип  Иванов Петров
3 Ася Костова Масилиева
4 Ангел Петров Добрев
5 Десислава Петрова Добрева
6 Ииван Кирилов Стовнов
7 Даниела Кръстанова Кръстева
8 Васил Иванов Петров
9 Богомил Любенов Костов
10 Иван Станев Иванов
11 Стефка Иванова Иванова
12 Сузана Георгиева Иванова
13 Стоянка Боркава Викова
14 Кристина Георгиева Иванова
15 Борис Ангелов Цветков
16 Соня Любенова Бегова
17 Пламен Григоров Грозданов
18 Марияна Иванова Грозданова
19 Любомир Николов Ников
20 Росица Ангелова Вельова
21 Светослав Серафимов Трифонов
22 Ива Божидарова Трифонова
23 Красимира Ценова Кръстева
24 Цено Пламенов Кръстев
25 Росен Младенов Чолов
26 Никола Арангелов Ников
28 Надя Симеонова Крайнишка
29 Стоян Петров Крайнишки
30 Димитър Руменов Белберов
31 Христина Горанова Евтимова
32 Магдалена Кирилова Бонова
33 Кирил Рамчов Бонов
34 Стоянка Иванова  Бонова
35 Найден Богданов Иванов
36 Силвия Стоянова Иванова
37 Борис Тимчев Александров
38 Таси Иванов Ценов
39 Георги Лилков Борисов
40 Иванка Маринова Михайлова
41 Борислав Георгиев Борисов
42 Георги Борисов Иванов
43 Георги Бориславов Георгиев
44 Грозданка Петкова Тасева
45 Иван Данаилов Георгиев
46 Гошо Богданов Тасев
47 Вени Бориславов Георгиев
48 Дора МетодиеваТасева
49 Борислав Зоев Илиев
50 Рангел Илианов Богданов
51 Емилия Георгиева Богданова
52 Цветан Богданов Лазаров
53 Марита Георгиева Димитрова
54 Любка Петкова Кирилова
55 Петруна Любенова Кирилова
56 Кирил Милчв Кирилов
57 Милчо Кирилов Милчев
58 Тодорка Павлова Милчева
59 Йорданка Петкова Александрова
60 Кирил Милчов Александров
61 Георги Тасев Иванов
62 Лилко Борисов Лилов
63 Любчо Димитров Петков
64 Николина Илиева Семчова
65 Косто Цветанов Костов
66 Цветан Костов Цветанов
67 Стефка Антонова Костова
68 Васил Апостолов Рангелов
69 Рангел Филипов  Нацулов
70 Крум Трайков Петков
71 Спиро Славчев Зарков
72 Борис Димитров Петков
73 Зорка Донкова Петкова
74 Рашко Крумов Аврамов
75 Паскал Димитров Паскалев
76 Боряна Иванова Паскалева
77 Цветан Шанков Симонов
78 Коца Еманоелова Симюнова
79 Ангел Цветанов Шанков
80 Данаил Александров Величков
81 Таня Миткова Найденова
82 Бета Георгиева Данкова
83 Янек Василев Борисов
84 Мая Николова Попова
85 Велизар Христов Благоев
86 Елена Николова Шопова
87 Цветан Иванов Величков
88 Райна Борисова Горанова
89 Димитър Петров Петров
90 Димитрина Ангелова Петрова
91 Ани Траянова Асенова
92 Златка Красимирова Василева
93 Йордан  Василев Василев
94 Ангел Стоянов Иванов
95 Мария Найденова Петрова
96 Траянка Симионова Тасева
97 Иван Трайков Тасев
98 Валентин Сашев Сашев
99 Зоя Николова Янкова
100 Сика Петрова Петрова
101 Снежа Трайкова Илиева
102 Юлияна Ангелова Шишманова
103 Петър Димитър Петров
104 Камелия Траянова  Илиева
105 Катя Димова Илиева
106 Трайчо Димитров Ангелов
107 Румяна Ахгелова Шишманова
108 Януш  Петров Чобанов
109 Гица Ангелова Василева
110 Петър Янков Чобанов
111 Траянка Янкова Илиева
112 Калчо Славчев Калчов
113 Лидия Славчева Петрова
114 Лили  Димитрова Ангелова
115 Калчо Боянов Бравчев
116 Ангел Димитрев Ангелов
117 Руси Найденов Димитров
118 Иво Ицков Панов
119 Донка Николова Симова
120 Начо Бойчев Начев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1010-МИ/

1025-НС/

Календар

Решения