Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 975-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца, назначена с Решение № 184-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-679/26.09.2011 г. от Петър Спасов Комитски - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - община Криводол, за промени в ОИК - Криводол, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Маргарита Иванова Петрова да бъде назначена Мариета Георгиева Атанасова. Към предложението са приложени: заявление от Маргарита Иванова Петрова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; заверено копие от лична карта и заверено копие от диплома за завършено висше образование на Мариета Георгиева Атанасова. Към преписката е приложено заверено копие от пълномощно на Николай Горанов Коцев, който в качеството на пълномощник на Бойко Методиев Борисов - председател и представляващ ПП „ГЕРБ", преупълномощава Петър Спасов Комитски и Ангел Иванов Георгиев заедно и поотделно да представляват ПП „ГЕРБ" пред ОИК - Криводол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Криводол, област Враца, Маргарита Иванова Петрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Криводол, област Враца, Мариета Георгиева Атанасова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения