Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 974-НС
София, 18 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 (9-6) от 17.09.2014 г. от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", подписано от Дафинка Георгиева Нешева - упълномощена от представляващия сдружението Бистра Тодорова Иванова, регистрирана с Решение на ЦИК № 888-НС от 09.09.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Бистра Тодорова Иванова, представляваща сдружението, в полза Дафинка Георгиева Нешева и на 93 (деветдесет и три) лица - упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представени и на технически носител.

С вх. № 9 (9-6) от 17.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 88 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Едно лице е вече регистрирано като наблюдател от друга организация. Едно лице е регистрирано като наблюдател по-рано от същата организация. Две лица в списъка имат различни имена и еднакъв ЕГН. Лицето Момчил Петков Миков, ЕГН ..., е регистрирано като кандидат за народен представител в 05 изборен район - Видински, от КП „Десните".

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 88 упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", както следва:

Име, презиме, фамилия
1 Ивайло Стойков Йорданов
2 Николай Стойков Йорданов
3 Юлия Георгиева Стойчева
4 Йордан Йорданов Денчев
5 Илия Борянов Миланов
6 Емили Николай Нинова
7 Николай Нинов Нинов
8 Димитър Георгиев Грозданов
9 Георги Стоянов Христов
10 Симеонка Илиева Филовска
11 Цветелина Александрова Нинова
12 Георги Димитров Грозданов
13 Людмил Петков Кутев
14 Боян Димитров Боянов
15 Александър Ильов Беломорски
16 Красимир Стайков Адирков
17 Валентин Методиев Иванов
18 Габриела Георгиева Иванова
19 Венета Боянова Димчева
20 Георги Иванов Димчев
21 Георги |Крумов Нешков
22 Иван Нейчев Иванов
23 Снежана Иванова Чакърова
24 Елисавета Драганова Савова-Нешкова
25 Александър Павлов Спасов
26 Румен Александров Аврамов
27 Светослава Пламенова Аврамова
28 Екатерина Ангелова Бамбова
29 Павлина Алексиева Стамболиева
30 Георги Божидаров Григоров
31 Димитър Стефанов Янков
32 Ростислав Димитров Тодоров
33 Васил Петров Кирилов
34 Зорница Раймонд Арие
35 Раде Валентинов Консулов
36 Георги Иванов Николов
37 Мартин Димитров Хобов
38 Христо Христов Петков
39 Димитър Иванов Димитров
40 Петя Бориславова Бойчева
41 Ивайло Генчев Владимиров
42 Олга Николаева Дочева
43 Атанас Светослав Христов
44 Андрей Емилов Рашев
45 Мариана Виктория Спиридонова-Симеонова
46 Слав Бориславов Бойчев
47 Зорница Павлова Иванова
48 Биляна Антонова Илиева
49 Мико Гергиев Миков
50 Софка Николова Манева
51 Цветанка Здравкова Канчева
52 Владимир Стоянов Канчев
53 Венелин Станчев Лазаров
54 Владимир Петров Владимиров
55 Лидия Орлинова Ракаджиева
56 Мариела Богомилова Халачева
57 Богомил Илиев Халачев
58 Васил Ангелов Василев
59 Светозар Стоянов Канчев
60 Богдан Михайлов Чавдаров
61 Веселин Траянов Мазаков
62 Иван Божидаров Стоянов
63 Валентин Георгиев Ангелов
64 Николай Ефремов Симеонов
65 Румен Иванов Петров
66 Зарко Илков Семов
67 Любен Димитров Желязков
68 Камелия Благоева Кръстева
69 Любов Валентинова Кръстева
70 Йорданка Николова Стоянова
71 Иван Благоев Соколов
72 Даниела Андонова Денчева
73 Лора Миткова Балтанова
74 Любомир Койов Вангелов
75 Десислава Карамфилова Вангелова
76 Траянка Ангелова Колева
77 Олга Парашкевова Мазакова
78 Мара Максимова Георгиева
79 Йовчо Бориславов Колев
80 Димитър Тодоров Ценов
81 Диана Манева Митева
82 Пенчо Петров Петров
83 Георги Христов Иванов
84 Румен Георгиев Иванов
85 Генади Викторов Славков
86 Васил Иванов Бурановски
87 Александър Василев Бурановски
88 Петър Борисов Георгиев

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия  
1. Дино Илиев Динов Вече има регистрация за този ЕГН: № 50 - Фондация „Младежка толерантност"
2. Марта Вонева Александрова Вече има регистрация за този ЕГН: № 195 - Сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива"
3. Вирджиния Николаева Додова Повторен ЕГН в текущия списък
4. Екатерина Желязкова Димитрова Повторен ЕГН в текущия списък
5. Момчил Петков Миков Момчил Петков Миков, ЕГН ..., е регистриран като кандидат от партия КП „ДЕСНИТЕ" в РИК 05

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения