Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 974-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, назначена с Решение № 411-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е уведомително писмо от председателя на ОИК Бяла Слатина с вх. № 965 от 19.09.2011 г., че Камелия Данаилова Кисимова, член на ОИК - Бяла Слатина, от квотата на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", е регистрирана като кандидат за общински съветник от ПП „ЕСИ" с решение № 180 от 19.09.2011 г. на ОИК - Бяла Слатина. Предлага се да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на Камелия Данаилова Кисимова във връзка с чл. 17, ал. 1 от ИК и Решение № 444-ПВР/МИ от 19.08.2011 г. на ЦИК. Към преписката е приложено решение № 180 от 19.09.2011 г. на ОИК - Бяла Слатина за регистриране на кандидатска листа за общински съветници на ПП „ЕСИ" за изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Във връзка с уведомителното писмо с вх. № 965 на ОИК - Бяла Слатина, е постъпило предложение с вх. № ОИК-674/26.09.2011 г. от Бранимир Асенов Бочев - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Бяла Слатина, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Камелия Данаилова Кисимова да бъде назначен Александър Бисеров Александров. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; заверено копие от личната карта и оригинал от уверение № 235 от 20.09.2011 г. от Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов, за дипломиране на Александър Бисеров Александров с образователна степен бакалавър на 23.07.2011 г.; пълномощно № 06-ПВР/МИ от 08.09.2011 г. на Борислав Константинов Банчев, председател на областен съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за област Враца и пълномощно на 06-02-ПВР/МИ от 2011 г., с което Борислав Константинов Банчев упълномощава Бранимир Асенов Бочев да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" пред ОИК - Бяла Слатина.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на Камелия Данаилова Кисимова, ЕГН ..., като член на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Александър Бисеров Александров, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения