Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 973-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Костинброд, Софийска област, назначена с Решение № 229-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-687/27.09.2011 г. от Васил Гълъбов Михайлов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Костинброд, Софийска област. Предлага се на мястото на члена на комисията Борислава Александрова Младенова да бъде назначен Павлин Радев Аврамов. Към предложението са приложени: заявление от Борислава Александрова Младенова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта; копие от диплома за завършено висше образование на Павлин Радев Аврамов; пълномощно на Линко Иванов Лилов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област София, на Васил Гълъбов Михайлов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Костинброд, Софийска област, Борислава Александрова Младенова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Костинброд, Софийска област, Павлин Радев Аврамов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения