Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 972-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Горна Малина, Софийска област, назначена с Решение № 186-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-688/27.09.2011 г. от Николай Атанасов Стоилов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Горна Малина, Софийска област. Предлага се на мястото на члена на комисията Лилия Антонова Стефанова да бъде назначена Дария Илиева Захариева. Към предложението е приложена: молба от Лилия Антонова Стефанова за освобождаването й като член на ОИК. По преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Дария Илиева Захариева; пълномощно от Линко Иванов Лилов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област София, на Николай Атанасов Стоилов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Горна Малина, Софийска област, Лилия Антонова Стефанова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Горна Малина, Софийска област, Дария Илиева Захариева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения