Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 971-МИ
София, 5 септември 2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Невестино, област Кюстендил

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-42 от 04.09.2019 г., с предложение от Илиан Илчов Богомилов – преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в община Невестино за промяна в състава на ОИК – Невестино, област Кюстендил, назначена с Решение № 807-МИ от 27 август 2019 г., като на мястото на Георги Стоянов Велков – член на ОИК – Невестино, да бъде назначен Николай Радославов Никифоров.

Към предложението са приложени: заявление от Георги Стоянов Велков за освобождаването му като член на ОИК – Невестино по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Николай Радославов Никифоров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Невестино, област Кюстендил, Георги Стоянов Велков, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Невестино, област Кюстендил, Николай Радославов Никифоров, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1902-МИ / 13.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Ябланица, област Ловеч

  • № 1901-МИ / 06.10.2020

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г. и от частичните избори за кмет на община Септември на 27 септември 2020 г.

  • № 1900-МИ / 01.10.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Исперих, област Разград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения