Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 971-МИ
София, 05.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Невестино, област Кюстендил

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-42 от 04.09.2019 г., с предложение от Илиан Илчов Богомилов – преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в община Невестино за промяна в състава на ОИК – Невестино, област Кюстендил, назначена с Решение № 807-МИ от 27 август 2019 г., като на мястото на Георги Стоянов Велков – член на ОИК – Невестино, да бъде назначен Николай Радославов Никифоров.

Към предложението са приложени: заявление от Георги Стоянов Велков за освобождаването му като член на ОИК – Невестино по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Николай Радославов Никифоров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Невестино, област Кюстендил, Георги Стоянов Велков, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Невестино, област Кюстендил, Николай Радославов Никифоров, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1738-МИ / 28.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Самуил, област Разград

  • № 1737-МИ / 28.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 1736-МИ / 28.01.2020

    относно: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград

  • всички решения