Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 971-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Невестино, област Кюстендил

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-42 от 04.09.2019 г., с предложение от Илиан Илчов Богомилов – преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в община Невестино за промяна в състава на ОИК – Невестино, област Кюстендил, назначена с Решение № 807-МИ от 27 август 2019 г., като на мястото на Георги Стоянов Велков – член на ОИК – Невестино, да бъде назначен Николай Радославов Никифоров.

Към предложението са приложени: заявление от Георги Стоянов Велков за освобождаването му като член на ОИК – Невестино по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Николай Радославов Никифоров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Невестино, област Кюстендил, Георги Стоянов Велков, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Невестино, област Кюстендил, Николай Радославов Никифоров, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения