Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 971-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Якимово, област Монтана, назначена с Решение № 221-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е уведомление с вх. № ОИК-684/27.09.2011 г. от Косьо Асенов Михайлов - областен председател на ПП „Движение за права и свободи" - област Монтана, за промяна в ОИК - Якимово, област Монтана, като Миглена Дончова Георгиева, секретар на ОИК, бъде преназначена за член, а назначената за член Марияна Евстатиева Ангелова бъде преназначена за секретар. Към уведомлението са приложени: молби от Миглена Дончова Георгиева и Марияна Евстатиева Ангелова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА Марияна Евстатиева Ангелова, ЕГН ..., член на ОИК - Якимово, област Монтана, за секретар на ОИК - Якимово, област Монтана, и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА Миглена Дончова Георгиева, ЕГН ..., секретар на ОИК - Якимово, област Монтана, за член на ОИК - Якимово, област Монтана, и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения