Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 970-МИ
София, 05.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Върбица, област Шумен

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-157 от 04.09.2019 г., с предложение от Стоян Георгиев Димитров – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ в община Върбица за промяна в състава на ОИК – Върбица, област Шумен, назначена с Решение № 732-МИ от 26 август 2019 г., като на мястото на Юзджан Фикретов Ислямов – член на ОИК – Върбица, да бъде назначен Исмаил Хасанов Мусов.

Към предложението са приложени: заявление от Юзджан Фикретов Ислямов за освобождаването му като член на ОИК – Върбица по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Исмаил Хасанов Мусов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Върбица, област Шумен, Юзджан Фикретов Ислямов, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Върбица, област Шумен, Исмаил Хасанов Мусов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения