Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 970-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Върбица, област Шумен

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-157 от 04.09.2019 г., с предложение от Стоян Георгиев Димитров – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ в община Върбица за промяна в състава на ОИК – Върбица, област Шумен, назначена с Решение № 732-МИ от 26 август 2019 г., като на мястото на Юзджан Фикретов Ислямов – член на ОИК – Върбица, да бъде назначен Исмаил Хасанов Мусов.

Към предложението са приложени: заявление от Юзджан Фикретов Ислямов за освобождаването му като член на ОИК – Върбица по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Исмаил Хасанов Мусов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Върбица, област Шумен, Юзджан Фикретов Ислямов, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Върбица, област Шумен, Исмаил Хасанов Мусов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения