Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 968-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Твърдица, област Сливен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-37 от 4.09.2019 г. от Ваня Колева – председател на ОбС на БСП Твърдица, с искане за промяна в състава на ОИК – Твърдица, област Сливен, назначена с Решение № 842-МИ от 27 август 2019 г. В искането се предлага да бъде освободена Росица Денчева Петрова от длъжността секретар като на нейно място бъде назначена Пепа Иванова Петкова, която заема длъжността член на ОИК – Твърдица. Мария Георгиева Иванова-Стоянова, ЕГН …, да бъде назначена за член на ОИК.

Към предложението са приложени: саморъчно написана молба от Росица Денчева Петрова да бъде освободена от длъжността секретар на ОИК, поради възникнала несъвместимост; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование от Мария Георгиева Иванова-Стоянова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от длъжността секретар на ОИК – Твърдица, област Сливен, Росица Денчева Петрова, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Твърдица, област Сливен,   Пепа Иванова Петкова, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Твърдица, област Сливен, Мария Георгиева Иванова-Стоянова, ЕГН ….

На назначения секретар и на назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 816-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: временна замяна на член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 815-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Демокрация и законност“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 814-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Граждански комитет равни пред закона“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения